• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

1.- Οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ) παρέστησαν, κατόπιν κλήσεώς τους, την 4η Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής,όπου εξετάζετο το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ με θέμα “Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των ΕΔ, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις“  

2.- Οι πρόεδροι παρουσίασαν τις κατωτέρω θέσεις :

α.- Το σχέδιο νόμου σε γενικές γραμμές είναι στην σωστή κατεύθυνση με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω.

β.- Με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ κ. Κατσίκη που έγιναν την προηγούμενη ημέρα, τα αναδρομικά άρχισαν να πληρώνονται από 01-01-2015 και τελειώνουν την 31-12-2017.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο έχει αποστείλει στον Υπουργό Οικονομικών και στους Αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής το έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 235 από 12-09-2017 με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο νόμου (έχει αναρτηθεί και στα sites των Ενώσεων) για καταβολή του υπολοίπου μισού των αναδρομικών από την 01-01-2018, το οποίο κατετέθη και στην Γραμματεία της Επιτροπής.
Ζητούμε την στήριξη όλων των κομμάτων. Η ανταπόκριση από όλους τους βουλευτές και τον παριστάμενο ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένο ήταν θετική.

γ.- Τα άρθρα 1 και 3 που αναφέρονται σε επαναφορές Αποστράτων Ε.Ο.Θ. αποδεικνύουν τις επιπτώσεις του Ν.4387/16 στις συντάξεις των στρατιωτικών που μας έχουν φτωχοποιήσει και με τα επερχόμενα νέα μέτρα θα μας καταντήσουν να ζητιανεύουμε, κατά του οποίου έχουμε καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ.

δ.- Συμφωνούμε με το άρθρο 2 περί απονομής του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθυπολοχαγού σε Ανθυπασπιστές Ε.Μ.Θ., λαμβανομένης υπόψη της μηδενικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης, γιατί σύμφωνα με τον Ν.4387/16 η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον στον αποστρατευτικό βαθμό, αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου. Θεωρούμε, όμως, πως αυτό δεν αντιμετωπίζει το οικονομικό πρόβλημα των στελεχών αυτών και φρονούμε ότι με το να δίδονται βαθμοί και παράσημα δεν αποφεύγεται η φτωχοποίηση των στελεχών.

ε.- Συμφωνούμε με το άρθρο 11 περί εσωτερικού ελέγχου και οικονομικών επιθεωρητών, γιατί είμαστε υπέρ της διαφάνειας και ουδέν έχουμε να φοβηθούμε

στ.- Διαφωνούμε με το άρθρο 27 που αφορά τον συνδικαλισμό στις Ε.Δ. (τροποποιήσεις στον αρχικό Ν.4407/16 ) γιατί είναι διχαστικό, ενώ ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι ενιαίος και προτείνουμε στον ΥΕΘΑ να αποσύρει το άρθρο 27 και να καλέσει τις δύο αντιμαχόμενες συνδικαλιστικές ομάδες ΠΟΜΕΝΣ και ΠΟΕΣ να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση.
Μάλιστα ο ΥΕΘΑ πρότεινε την μεσολάβηση των τριών Ενώσεων Αποστράτων την οποία η ΠΟΕΣ απέρριψε.

ζ.- Δεν συμφωνούμε με την διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 53 (άρθρο 8 του σχεδίου νόμου) που αντικαθιστά την παράγραφο 5 του άρθρου 53 του ν.δ. 721/1970, που προβλέπει ότι τα έσοδα από εκμετάλλευση κυρίου υλικού πηγαίνουν στα αντίστοιχα Γ.Ε. και ζητήσαμε να πηγαίνουν στα αντίστοιχα Μ. Ταμεία και ο ΥΕΘΑ γνώρισε ότι συμφωνεί και δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει την διατύπωση.

3.- Το νομοσχέδιο προβλέπεται να ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής την 23-10-2017 και θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

 

*** Δείτε το ακριβές Αντίγραφο

Go to top