• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΝ προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη του Συνεταιρισμού στη διεξαγωγή της Πρώτης Τακτικής του Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου καταστατικού του. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 29η Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, στον κινηματογράφο «ΑΣΤΥ» επί της οδού Κοραή, αρ. 4 στην Αθήνα.  

2.  Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

             α. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

             β.  Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών, τόσο του  επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και του τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου με αναπληρωματικά μέλη.

            3. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ύστερα από επτά (7) ημέρες (5-6-2016) χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Για να έχει απαρτία η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρίσταται το 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν και πάλι δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες (12-6-2016) χωρίς άλλη πρόσκληση στα γραφεία της Ε.Α.Α.Ν. Παπαρηγοπούλου 2 Αθήνα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, εφόσον ο αριθμός των μελών αυτών δεν είναι κατώτερος των επτά (7).

            4. Επισημαίνεται επίσης ότι :

            α. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι και την 16/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ με κατάθεση στη Γραμματεία του Συνεταιρισμού Δήλωσης Υποψηφιότητας.

             β. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς τακτοποιημένα.

            γ. Βάσει των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού θα καταρτίσει ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά με σαφή διάκριση των υποψηφιοτήτων ανάμεσα στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

Ο. Σ. Μ. Α. Ν. και Ε. Α. Α. Ν. (www.osman.grwww.eaan.gr).

             δ. Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα έως και την 30-03-2016 μέλη του συνεταιρισμού. Αυτά κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με την αστυνομική ή την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Τα μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

5. Η παρούσα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν την κατά τα ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού.

                                   

                                      Αθήνα: 30 Μαρτίου 2016

      Το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Αντιναύαρχος (Μ) ε. α. Γ. Χριστόπουλος ΠΝ       Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Σιλαμιανός ΠΝ

Τα μέλη

Αντιναύαρχος  ε. α. Γ Λεβέντης ΠΝ

Πλοίαρχος (Ο) ε. Παπαλιάκος ΠΝ

Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Μπαλωμένου ΠΝ

Τα αναπληρωματικά μέλη

Υποναύαρχος Ι. Κορακάκης ΠΝ

Υποναύαρχος ε. α. Ι. Σαμαράς ΠΝ

Πλοίαρχος (Μ) Α. Σάμπος ΠΝ

Πλοίαρχος (Ο) Λ. Πρεβενίου ΠΝ

Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Μαστροκούκος ΠΝ

 

*** Δείτε το γνήσιο αντίγραφο

Go to top