• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019

στα γραφεία της ΕΑΑΝ, στα παραρτήματα αυτής και επιστολικά
η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α. Υ.Α. 31-1993 (ΦΕΚ 216 τΒ) Εκλογή ΔΣ Ενώσεως Αποστράτων Αξ/κών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) όπως ισχύει με την τροποποίηση αριθ. Απόφ. Φ. 932/2/210138/ Σ.138 (ΦΕΚ 445 Β/24 Φεβ 2016)
β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π 115/27-09-2018 ΘΕΜΑ 2
γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π 88/22-03-2018 ΘΕΜΑ 10
δ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ Π 115/27-09-2018 ΘΕΜΑ 1

Το ΔΣ/ΕΑΑΝ προκηρύσσει για την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στα γραφεία της κεντρικής ΕΑΑΝ και στα παραρτήματα αυτής και επιστολικά, τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ. Πρακτι­κό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ' αριθ. Π 115/27-09-2018 Θέμα 2ο {ΣΧΕΤ. (β)}

Κατωτέρω αναγράφονται ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αποφάσεις ΔΣ/ΕΑΑΝ και λοιπές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους.

Με το πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ αριθμ. 88/22-03-2018 θέμα 1ο αποφασίστηκε, όπως εκλογές για την ανά­δειξη των μελών του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ λόγω λήξεως της θητείας των μελών του νυν ΔΣ, διεξαχθούν την Κυριακή 17/03/2019. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΕΑΑΝ υπ' αριθμ Π 115/27-09-2018 ΘΕΜΑ 1 δημοσιεύσαμε τις ισχύουσες διατάξεις εκλογής του ΔΣ/ΕΑΑΝ και τις διαδικασίες για τις εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019 προς ενημέρωση των μελών που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ως κατωτέρω:

Α. Στο σχετικό (α) προβλέπεται:

 1. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Ανώτα­τοι Αξιωματικοί του ΠΝ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και σε περί­πτωση μη υποβολής υποψηφιότητας από αυτούς βαθμού Αρχιπλοιάρχου ή Ανώτερου Αξιωματικού. (Παρ. 2 Αρθ. 5 ΝΔ 1171/1972)

β. Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβου­λίου δύο (2) προέρχονται από τους Μαχίμους-Δα­σκάλους, ένα (1) από τους Μηχανικούς-Χημικούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από τους Λι­μενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς και τρία (3) από τους Πληρωμάτων Στόλου.{νυν Ειδικοτήτων (Ε)}.

γ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί Διευθύνων Σύμβουλος.

 1. Διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ και σε περίπτωση θανάτου, ο εκάστοτε δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματός τους, εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

β. Κατά την ψηφοφορία, χρησιμοποιείται ενιαίος σε είδος, μέγεθος και χρώμα, φάκελος ψηφο­φορίας και ενιαίο ψηφοδέλτιο που αναγράφει χωριστά τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτω απ' αυτές τα ονόματα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, όπου απαιτείται, δηλαδή:

(1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(2) ΜΕΛΗ Μάχιμοι-Δάσκαλοι, Μηχανικοί-Χη­μικοί κ.λπ., ως ανωτέρω υποπαρ. 2α (2).

γ. Οι απαιτούμενοι σταυροί προτιμήσεως τίθενται ανά ένας έναντι κάθε υποψηφίου και είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

(1) Για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέ­δρου: Δύο (2).

(2) Για τους Μαχίμους-Δασκάλους: Δύο (2).

(3) Για τους Αξιωματικούς Ειδικοτήτων: Τρεις (3).

(4) Για καθεμία από τις λοιπές κατηγορίες: Ένας (1)

 1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται με αυτοπρόσωπη ή επιστολική ψήφο.
 2. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αυτοπρόσωπη ψήφο, εφαρμόζονται τα ακόλου­θα:

α. Διενεργείται στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο οριζόμενο απ' αυτήν κα­τάλληλο χώρο και στα γραφεία των παραρ­τημάτων αυτής.

β. Αρχίζει στις 8 π.μ. και τελειώνει στις 4 μ.μ., παρατεινόμενη και πέραν της ώρας αυτής, σε περίπτωση συνεχίσεως της προσελεύσεως ψηφοφόρων.

γ. Γίνεται απαραίτητα με επίδειξη της ταυτότητος μέλους της ΕΑΑΝ ή αστυνομικής ταυ­τότητας, στην οικεία εφορευτική επιτροπή της κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου. Η ψη­φοφορία κατ' εξουσιοδότηση απαγορεύε­ται.

δ. Οι εφορευτικές επιτροπές των καλπών αυτο­πρόσωπης ψήφου ανά την επικράτεια, σε κάθε μέλος που προσέρχεται να ψηφίσει, αφού ελέγξουν την ταυτότητά του και εάν έχει δικαίωμα ψήφου, δίδουν φάκελο ψη­φοφορίας, ψηφοδέλτιο με υποψηφίους καθώς και λευκό ψηφοδέλτιο.
ε. Ο ψηφοφόρος - μέλος, ο οποίος αποσύρεται να ψηφίσει σε παραβάν ή σε πρόσφορο ιδι­αίτερο χώρο όπου ο ίδιος δεν είναι ορατός, αφού θέσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, κλείνει το φάκελο και τον παραδίδει κλειστό στον Πρόεδρο της εφορευτικής επι­τροπής.

στ. Ο Πρόεδρος, αφού θέσει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και μονογράψει τον κλειστό φάκελο, επιστρέφει αυτόν στο ψηφοφόρο, ο οποίος τοποθετεί το φάκελο εντός της κάλπης. Αμέσως μετά καταχωρί­ζεται ο ψηφίσας στον οικείο εκλογικό κατά­λογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα διαγράφεται από τον αντίστοιχο κατάλογο μελών.

ζ. Μετά το πέρας της διαδικασίας ψηφοφορί­ας η οικεία εφορευτική επιτροπή αποσφρα­γίζει την κάλπη, καταμετρά και καταγράφει τον αριθμό των φακέλων, προβαίνει στη δι­αλογή των ψηφοδελτίων, καταγράφει τον αριθμό των ψηφοδελτίων και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

 1. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
  α. Με μέριμνα της ΕΑΑΝ:

(1) Αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ, τουλάχι­στον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, σχετική ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφο­ρίες, η οποία τοιχοκολλάται στα κεντρικά γρα­φεία της και στα παραρτήματα αυτής, σε εμφα­νές σημείο.

(2) Αποστέλλεται στους εκλογείς, ταχυδρομικά, με απόδειξη παραλαβής, το αναγκαίο υλικό, δηλα­δή:

ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΑΑΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ ΑΜΕΣΑ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ» ή ΤΑΧΥ­ΔΡΟΜΙΚΑ) ΜΕΧΡΙ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΕΑΑΝ, ΕΑΝ ΕΠΙΘΥ­ΜΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ·

(α) Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου, ταυτο­ποίησης του εκλογέα και αποστολής του απαντητικού φακέλου στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ, εντός της οριζόμενης καταληκτικής προθεσμίας.

(β) Δύο (2) ψηφοδέλτια, ένα με τα στοιχεία των υποψηφίων και ένα λευκό.

(γ) Ένας (1) φάκελος ψηφοφορίας.

(δ) Ένας (1) απαντητικός φάκελος, μεγαλύτε­ρων διαστάσεων.

(3) Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επι­λογής του, εντός του φακέλου ψηφοφορίας.

(4) Στον απαντητικό φάκελο που είναι μεγαλύτε­ρων διαστάσεων, εσωκλείεται ο παραπάνω κλειστός φάκελος ψηφοφορίας και φωτοαντί­γραφο της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δη­μοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εκλογέα.

(5) Ο απαντητικός φάκελος στον οποίο τίθεται ένδειξη «ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΑΑΝ», αποστέλλεται στην ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ.

(6) Οι απαντητικοί φάκελοι λαμβάνονται από την ταχυδρομική θυρίδα της ΕΑΑΝ στις 13:00 της προπαραμονής των εκλογών, από την εφορευ­τική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής ψή­φου, η οποία έχει ήδη συσταθεί.

(7) Αμέσως μετά την παραλαβή των απαντητικών φακέλων, την ίδια ημέρα και αφού πρωτοκολληθούν, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(α) Η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστο­λικής ψήφου:

1/ ανοίγει τους πρωτοκολλημένους απαντητι­κούς φακέλους που περιέχουν το συνοδευτικό έγ­γραφο ταυτοποίησης του μέλους και τον κλειστό φάκελο ψηφοφορίας,

2/ ελέγχει εάν το μέλος έχει δικαίωμα ψήφου,

3/ καταχωρίζει τον ψηφίσαντα στον εκλογικό κατάλογο ψηφισάντων μελών και ταυτόχρονα τον διαγράφει από τον κατάλογο μητρώου μελών της ΕΑΑΝ,

4/ και στη συνέχεια, αφού ο Πρόεδρος της εφο­ρευτικής επιτροπής θέσει τη σφραγίδα αυτής και την υπογραφή του στον κλειστό φάκελο ψηφοφορί­ας, αυτός τίθεται στην κάλπη, η οποία σφραγίζεται μόλις ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία για όλους του απαντητικούς φακέλους.

(8) Αμέσως μετά, η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολικής ψήφου συντάσσει πρωτόκολ­λο με τα στοιχεία όσων ψήφισαν με επιστολική ψήφο, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιείται με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις λοιπές ανά την επικράτεια εφορευτικές επι­τροπές των καλπών αυτοπρόσωπης ψήφου, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη ψήφο. Οι δε κατά τόπους εφο­ρευτικές επιτροπές των καλπών αυτοπρόσωπης ψήφου, διαγράφουν όσους ψήφισαν με επιστο­λική ψήφο από τον κατάλογο των μελών τους και δεν επιτρέπουν, κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, τη συμμετοχή τους σε αυτές με αυτο­πρόσωπη ψήφο.

(9) Η κάλπη της επιστολικής ψήφου φυλάσσεται κα­τάλληλα και παραμένει σφραγισμένη μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών. Εάν από το πρακτικό ψηφισάντων προκύπτει ότι έχουν ψηφίσει με επιστολική ψήφο έως και σαράντα (40) μέλη, τότε με το πέρας της ψηφο­φορίας, η κάλπη αποσφραγίζεται και οι φάκελοί της αναμειγνύονται με τους φακέλους κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου, η οποία τηρείται στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλον οριζόμενο από αυτήν χώρο, όπου και διενεργείται η ψηφοφορία. Ακολούθως οι δύο οικείες εφορευτικές επιτροπές προβαίνουν από κοινού στην καταμέτρηση και καταγραφή του αριθμού των φακέλων, τη διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταγραφή του αριθμού των ψηφοδελτίων και του αριθμού των ψήφων που έλαβε ο κάθε υπο­ψήφιος και συντάσσουν αντίστοιχο πρακτικό. Σε περίπτωση που τα ψηφίσαντα μέλη είναι περισ­σότερα, τότε η εφορευτική επιτροπή της κάλπης της επιστολική ψήφου αποσφραγίζει την κάλπη, καταμετρά και καταγράφει τον αριθμό των φακέ­λων, προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, καταγράφει τον αριθμό των ψηφοδελτίων και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψή­φιος και συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.

(10) Άκυρο είναι κάθε ψηφοδέλτιο που διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτό που έχει ορισθεί για την ψηφοφορία, καθώς επίσης και όταν δι­απιστωθεί από την οικεία εφορευτική επιτροπή ότι υπάρχουν ενδείξεις για την πρόδηλη παραβί­αση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και ιδίως σε περιπτώσεις διορθώσεων, διαγραφών, υπο­γραμμίσεων και τοποθέτησης ψηφοδελτίου σε φάκελο που δεν φέρει τη σφραγίδα της εφορευ­τικής επιτροπής και μονογραφή του προέδρου της ή/και σε φάκελο που διαφέρει από το φάκε­λο που χρησιμοποιείται για την ψηφοφορία.

(11) Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των σταυρών προτιμήσεως που συγκέ­ντρωσαν οι υποψήφιοι. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου που καταλαμβάνονται αντίστοιχα από τον πρώτο και δεύτερο πλειοψηφήσαντα υποψήφιο για τις θέ­σεις αυτές.

(12) Κατά την ημέρα των εκλογών κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη ένσταση για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής, η οποία απο­φασίζει σχετικώς το συντομότερο και πριν την έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων των εκλογών. Αν έλαβε χώρα κατά την ως άνω περίπτωση (6), ανάμειξη των ψήφων των καλ­πών επιστολικής ψήφου και αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, αρμόδιες για την εξέταση της παραπάνω ένστασης είναι οι δύο οικείες εφο­ρευτικές επιτροπές από κοινού, κατόπιν συγκρό­τησής τους σε ενιαίο σώμα, με πρόεδρο της εν λόγω διευρυμένης εφορευτικής επιτροπής τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής της κάλ­πης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, του οποίου η ψήφος λογίζεται διπλή σε περίπτωση ισοψηφίας. Κατά δε της απόφασης αυτής και κατά του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων οποιασδήπο­τε εφορευτικής επιτροπής, δύναται να ασκη­θεί ένσταση, με μέριμνα του ενδιαφερομένου, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει σχετικά εντός τριών (3) ημερών και αμέσως μετά, έχοντας παραλάβει τα πρακτικά καταμέτρησης ψήφων όλων των εφορευτικών επιτροπών, εκδίδει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών.

(13) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ εκλόγιμων υποψηφίων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με κλήρωση που γίνεται από την Κεντρική Εφο­ρευτική Επιτροπή που διενεργείται στα Γρα­φεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο ορι­ζόμενο απ' αυτήν κατάλληλο χώρο, παρουσία των ενδιαφερομένων.

(14) Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει υποψηφιότητα για να είναι μέλος της Κεντρι­κής Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι πεντα­μελής με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ. Η σύνθεση (Πρόεδρος και Μέλη) προκύπτει κατόπιν κλήρωσης.

(15) Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει υποψηφιότητα για να είναι μέλος της εφορευ­τικής επιτροπής της κάλπης επιστολικής ψήφου, που είναι πενταμελής με δύο (2) αναπληρωματι­κά μέλη, μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ. Η σύνθεση (πρόεδρος και μέλη) προκύπτει κατόπιν κλήρω­σης.

(16) Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει υποψηφιότητα για να είναι μέλος των εφορευ­τικών επιτροπών των καλπών αυτοπρόσωπης ψήφου στα Γραφεία - Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο οριζόμενο απ' αυτήν κατάλληλο χώρο, που είναι τριμελείς με δύο (2) αναπληρωματι­κά μέλη, μετά από πρόσκληση του απερχόμε­νου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ. Η σύν­θεση (Πρόεδρος και Μέλη) προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Δύναται να συγκροτηθούν μέχρι και έξι (6) εφορευτικές επιτροπές καλπών αυ­τοπρόσωπης ψήφου στα Γραφεία - Εντευκτή­ριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο οριζόμενο απ' αυτήν κατάλληλο χώρο.

(17) Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό μελών, για τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών των ανωτέρω πε­ριπτώσεων (14), (15) και (16), ο ορισμός των μελών τους γίνεται απευθείας από το απερ­χόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ, με κλήρωση και τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρακάτω περιπτώσεων (18), (19), (20) και (21).

(18) Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει υποψηφιότητα για να είναι μέλος της εφορευ­τικής επιτροπής της κάλπης αυτοπρόσωπης ψήφου του οικείου παραρτήματος, που είναι τριμελής με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, μετά από πρόσκληση του απερχόμενου Διοικη­τικού Συμβουλίου της ΕΑΑΝ. Η σύνθεση (Πρό­εδρος και Μέλη) προκύπτει κατόπιν κλήρωσης. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό μελών, για τη συγκρότηση των εν λόγω εφορευτικών επιτροπών, ο ορι­σμός των μελών γίνεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ με κλήρωση, κατόπιν υποβολής πρότασης από το οικείο τοπικό συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης εφορευτικής επιτροπής, δεν διενεργείται ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη ψήφο στο αντίστοιχο παράρτημα.

(19) Τα κληρωθέντα μέλη όλων των εφορευτικών επιτροπών και οι γραμματείς δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ούτε πρέπει να έχουν οποιου­δήποτε είδους συγγένεια με τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο.

(20) Τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επι­τροπών των καλπών αυτοπρόσωπης ψήφου στα Γραφεία-Εντευκτήριο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο οριζόμενο απ' αυτήν κατάλληλο χώρο, είναι δι­αφορετικά από τα κληρωθέντα μέλη της εφο­ρευτικής επιτροπής της κάλπης της επιστολι­κής ψήφου, η οποία συγκροτείται μόνο στην έδρα της ΕΑΑΝ.

(21) Κάθε μέλος επιτρέπεται να συμμετέχει σε μία μόνο εφορευτική επιτροπή.

(22) Όλες οι εφορευτικές επιτροπές που έχουν ορι­στεί, έχουν όμοια σφραγίδα.».

 1. Υποβολή υποψηφιοτήτων

α. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι αναγραφόμενοι στην υποπαρ. 2β της παρούσης. Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την οικο­γένεια του Αποστράτου, εντάσσεται στην ίδια κατη­γορία Αξιωματικών που ανήκε και ο εκλιπών.

β. Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.

γ. Κατά την υποβολή της αιτήσεως για υποψηφι­ότητα είναι απαραίτητη και η επισύναψη φωτοα­ντιγράφου της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΝ.

δ. Η υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου δεν κωλύει την ταυτό­χρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία Αξιωματικών στην οποία ανήκε ο υπο­ψήφιος.

 1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών και απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες

α. Οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΝ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκή­ρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς και για τον καθορισμό του τόπου διενέργειάς τους. Επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της ΕΑΑΝ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας εντός της προβλεπομένης από την ανωτέρω υπο­παρ. 6β προθεσμίας.

 1. Απαρτία

α. Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών του, μεταξύ των οποί­ων και του Προέδρου ή εν απουσία του, του Αντι­προέδρου.

β. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή­φος του Προέδρου.

 1. Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμ­βουλίου

α. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβου­λίου ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους (6/11), η ΕΑΑΝ εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1) χρόνο μετά την ημερομη­νία λήξεώς της.

β. Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεού­ται να προκηρύξει εκλογές, πριν από την παρέλευση του χρόνου παρατάσεως της θητείας του.

 1. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμ­βουλίου

α. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλεί­πει ή παραιτείται ή αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα υποψήφιο με απόφαση του ΥΕΘΑ. Ειδικά, σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται από τον Αντι­πρόεδρο, ενώ ο τελευταίος από τον τρίτο σε σταυ­ρούς προτιμήσεως κ.ο.κ.

 1. Έναρξη και λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με την απόφαση του ΥΕΘΑ για τη συγκρότησή του. Για την έκδοσή της η ΕΑΑΝ υπο­χρεούται να υποβάλει στο ΓΕΝ/Β3, επίσημο πρακτι­κό των εκλογών, αμέσως μετά τη διενέργειά τους.

β. Η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στο τέλος του αντίστοιχου μήνα μ' αυτόν που εκδόθηκε η απόφαση της προηγουμένης υποπαραγράφου.


Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΡΟΫ­ΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ­ΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 1. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία κα­θορίζονται, ως ακολούθως, οι απαιτούμενες λεπτομέ­ρειες των εκλογών, για την επιλογή του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ και στα Παραρ­τήματα Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλάδος (Κέρ­κυρα), Β. Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) - ΝΔ Ελλάδος (Πά­τρα) και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ) και επιστολικά.
 2. Επισημαίνεται όμως ότι σύμφωνα με υποβληθείσα προς ΥΕΘΑ (μέσω ΓΕΝ) πρόταση για έκδοση νέας ΚΥΑ Εκλογής ΔΣ/ΕΑΑΝ η οποία έχει αναρτηθεί στο site της ΕΑΑΝ και εφόσον εγκριθεί θα ανακοινωθούν σχετικές οδηγίες καθώς θα υπάρξουν αλλαγές στις κατηγορίες, στον αριθμό μελών ανά κατηγορία και θα επιτραπεί η ψηφο­φορία και με ηλεκτρονική ψήφο ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟ­ΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΑΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗ­ΤΑΣ ΕΑΑΝ
 3. Ημερομηνία εκλογών (17-3-2019)

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ, η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30-6-2019 και οι εκλο­γές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πρέπει να διεξα- χθούν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτής.

Με απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ, καθορίστηκε η Κυ­ριακή 17 Μαρτίου 2019 ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

 1. Τόπος και διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών

α. Περιοχή Κέντρου:

Σύμφωνα με τα σχετικά καθορίστηκε όπως οι εκλογές διεξαχθούν στα γραφεία και στο Εντευκτή­ριο της ΕΑΑΝ, για τα μέλη που κατοικούν ή παρευρίσκονται στο κέντρο Αθήνα, Πειραιά, Περίχωρα, (το αυτό ισχύει και γι' αυτούς που ευρίσκονται στα Παραρτήματα) από ώρα 8:00 μέχρι 16:00, της δι­άρκειας παρατεινόμενης το αργότερο μέχρι 18:00, ανάλογα με την προσέλευση των ψηφοφόρων, επί­σης και επιστολικά σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας.

Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της Ενώσεως, υπερβαίνει τους 14.000 συναδέλφους, σύμφωνα με τα τηρούμενα στατι­στικά στοιχεία, προσέρχονται να ψηφίσουν μόνο 2.000-2.500 μέλη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι απόκτημα των δημοκρατικών δια­δικασιών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και πρέπει να ασκείται ΚΑΘΟΛΙΚΑ.

Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα μέλη θέ­τουν υποψηφιότητα και προσέρχονται για να ψηφί­σουν, τόσο η επιλογή του νέου Δ.Σ./ΕΑΑΝ θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική και υπεύθυνη ένα­ντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

β. Θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα με τον απαιτούμενο αριθμό καλπών και παραβάν εντός του χώρου των γραφείων και εντευκτηρίου, στα οποία θα έχουν κατανεμηθεί, κατ' αλφαβητική σει­ρά τα εγγεγραμμένα μέλη. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία και την εφορευτική Επιτροπή αναφέρο­νται στις παρακάτω παραγράφους.
γ. Περιοχές Κρήτης, Πόρου, Σαλαμίνας, ΒΔ Ελλά­δος, Β. Ελλάδος, ΝΔ Ελλάδος και Νομού Ηλείας (ΠΥΡΓΟΣ).

Κάθε Παράρτημα θα διαρρυθμίσει έναν κατάλ­ληλο χώρο του, για να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικό κέντρο, όπως ορίζεται και για τα εκλογικά τμήματα της κεντρικής ΕΑΑΝ.

Η Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη (οπωσδήποτε όχι από το Δ.Σ. ή από υποψηφί­ους) και δύο (2) αναπληρωματικά. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) θα καθορισθούν με απόφαση του ΔΣ /ΕΑΑΝ, κατόπιν κληρώσεως. Το ένα (1) από τα τρία τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, εκτελεί χρέη Προέδρου και θα ορισθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ./ΕΑΑΝ. Τα ψηφοδέλτια και οι φά­κελοι θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΑΑΝ.

Η ψηφοφορία στα Παραρτήματα διαρκεί όπως και στα κεντρικά γραφεία, από ώρας 8.00 έως 16,.00, παρατεινόμενη -ανάλογα με την προσέλευ­ση των ψηφοφόρων- όχι όμως αργότερα από της ώρας 18.00.

 1. Εφορευτικές Επιτροπές

όπως προβλέπεται αναλυτικά στις παραγράφους 11,12 και 13 σχετικού (α) και Α5 παρούσας.

 1. Ψηφοφορία

Όπως προβλέπεται στο σχετικό (α) ανωτέρω.

Για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, λόγω σταυ­ρών προτιμήσεως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α. Ψηφοδέλτιο με κανένα σταυρό είναι άκυρο.
β. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τους προ- βλεπόμενους σταυρούς είναι και πάλι άκυρο.
Εάν σε ένα ψηφοδέλτιο έχουν τεθεί, σε οιαδήποτε κατηγορία υποψηφίων, περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυρούς, το ψηφοδέλ­τιο είναι άκυρο. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών, θα εί­ναι τυπωμένος στον τίτλο της κατηγορίας των υποψηφίων (βλέπε και σχετικό α παράγραφος 7).

γ. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτιμήσεως είναι έγκυρο. Απλώς θα στερηθούν σταυρού προτιμήσεως οι υποψήφιοι μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών που δεν θα έχει τε­θεί σταυρός.

δ. Οι υποψήφιοι, δύνανται να έχουν εφοδιασθεί εκ των προτέρων από την ΕΑΑΝ με 30 ψηφο­δέλτια έκαστος. Η τοποθέτησή τους όμως στον έγκυρο φάκελο θα γίνεται μόνον πίσω από το παραβάν. Η ψηφοφορία, κατ' εξουσιοδότηση, απαγορεύεται, ως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ε. Θα ληφθεί μέριμνα για να αποφευχθεί διπλοψηφία.

Οιαδήποτε παρότρυνση ή προσπάθεια επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, (εντός και πέριξ των χώρων της ΕΑΑΝ), αποτελεί παράβαση του εκλογικού νό­μου και αντιδεοντολογική συναδελφική συμπε­ριφορά.

 1. Ψηφοδέλτια - Υποψηφιότητες

α. Οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν περιέλ­θει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουάριου 2019 και ώρα 12:00. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα δι­αγραφής από τα ψηφοδέλτια μέχρι την 22 Ιανουαρίου 2019 που είναι η ημερομηνία εντο­λής εκτύπωσης των ψηφοδελτίων.

β. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο και θα έχει εκτυ­πωθεί από την ΕΑΑΝ μέχρι τις 11 Φεβρουάρι­ου 2019 όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, δύνανται οι υποψήφιοι να παραλαμβάνουν ψη­φοδέλτια και προ των εκλογών. Το ψηφοδέλ­τιο μετά την συμπλήρωση θα τίθεται εντός του παραδιδόμενου από την εφορευτική επιτροπή φακέλου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, πίσω από το παραβάν. Η εφορευτική επιτρο­πή, πάντως, θα παραδίδει υποχρεωτικά και το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν χωριστά κατά τις προβλεπόμενες κατηγορίες, και κατ' αλφαβητική σειρά, τα ονο­ματεπώνυμα των υποψηφίων, ως και τους απαιτούμενους σταυρούς για κάθε κατηγορία.

Ήτοι:

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος (έως δύο σταυροί)

Μάχιμοι-Διδάσκαλοι (έως δύο σταυροί)

Μηχανικοί - Χημικοί (έως ένα σταυρό)

Οικονομικοί (έως ένα σταυρό)

Ιατροί (έως ένα σταυρό)

Λιμενικοί (έως ένα σταυρό)

Ειδικοτήτων (Ε) (έως τρεις σταυροί)

Ο σταυρός προτιμήσεως τίθεται παραπλεύρως και κατά προτίμηση αριστερά του επωνύμου και με τρόπο ώστε να μη χωρεί καμία αμφιβολία σε ποιον ανήκει. Επίσης, ο σταυρός πρέπει να τίθεται με μαύ­ρο ή μπλε στυλό.

γ. Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΑΑΝ, και σε περίπτωση θανάτου ο εκάστοτε δικαιούχος της συντάξεως και του μερίσματος του, εφόσον διατηρεί και την ιδιότητα του τα­κτικού μέλους. Από την οικογένεια του αποβιώσαντος, μόνο ένα μέλος θα ψηφίζει (αυτός που προσέρχεται πρώτος), εφόσον λαμβάνει μέρισμα από το Μ.Τ.Ν. Η επίδειξη ταυτότητας είτε της ΕΑΑΝ (τούτο θα διευκολύνει την εφο­ρευτική επιτροπή) είτε της αστυνομικής είναι απαραίτητη. Ουδείς δύναται να ψηφίσει αν δεν έχει ταυτότητα και δεν είναι εγγεγραμμένος ως μερισματούχος στο ΜΤΝ. Μετά την ολοκλήρω­ση της μηχανογράφησης των μητρώων τα μέλη της ΕΑΑΝ ξεπερνούν τα 14.000. Ο αριθμός ανα­φέρεται για να συνειδητοποιηθεί, πόση σημα­σία έχει η ταχεία, αθόρυβη, με τάξη και άνευ περιττών χρονοτριβών ψηφοφορία.
δ. Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Αντιναύαρχοι και Υποναύαρχοι ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση μη υποβολής υπο­ψηφιότητας απ' αυτούς δικαίωμα έχουν Αρχι­πλοίαρχοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί. Η υποβο­λή υποψηφιότητας για τις θέσεις του Προέδρου και αντιπροέδρου, δεν κωλύει την ταυτόχρονη υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα για την κατηγορία αξιωματικών στην οποία ανήκει ο υποψήφιος.

ε. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότη­τα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Εφορευ­τικές Επιτροπές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ως τα αναφερόμενα στη συ­νέχεια αντίστοιχα έντυπα υποβολής υποψηφι­ότητας και Εφορευτικής Επιτροπής. Το έντυπο αυτό θα παραλαμβάνεται από την ΕΑΑΝ, θα πρωτοκολλείται και θα πρέπει να έχει παρα­δοθεί στην ΕΑΑΝ μέχρι τις 11 Ιανουάριου 2019 ώρα 12:00.

στ. Τα υποψήφια μέλη δύνανται επίσης να αποστείλουν και ταχυδρομικά το έντυπο υποβο­λής υποψηφιότητας αποκόπτοντας το από το περιοδικό (ή αν δεν επιθυμούν να καταστρέ­φουν το τεύχος μπορούν να φωτοτυπήσουν το έντυπο) αρκεί να εξασφαλίσουν τη λήψη του από την ΕΑΑΝ, μέχρι τις 11 Ιανουάριου 2019 ώρα 12:00 ή προσερχόμενοι οι ίδιοι στην ΕΑΑΝ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα αντί­στοιχα έντυπα, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.
ζ. Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019 θα συνέλθει το ΔΣ, θα επικυρώσει τον πίνακα υποβολής υποψηφιότητας και θα τον αναρτήσει στον πί­νακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λά­βουν γνώση προσερχόμενοι στην ΕΑΑΝ. Έως την Παρασκευή 19 Φεβρουάριου 2019 θα είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια για την παραλαβή τους από τους επιθυμούντες υποψηφίους.

Μέχρι 11-02-2109 εκτύπωση ψηφοδελτίων.
η. Απο 22-02-2019 παραλαβή ψηφοδελτίων στα παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

 1. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων

Οι επιθυμούντες υποψήφιοι, δύνανται να αποστείλουν με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας και σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα σε κείμενο με ή χωρίς φωτογραφία με πολιτική ενδυμασία, προ κειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Εντευκτηρίου για ενημέρωση και να δημοσιευθεί στο περιοδικό «θαλασσινοί απόηχοι» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

Το βιογραφικό αυτό σημείωμα θα πρέπει να είναι έως 120 λέξεις, (1/4 σελίδας Α4), μπορεί να συνοδεύεται από μία (1) φωτογραφία, μεγέθους ταυτότητας και πρόσφατης έκδοσης με πολιτική περιβολή. Βιογραφικά με περισσότερες λέξεις θα κόβονται στις πρώτες 120 λέξεις από την αρμόδια επιτροπή.

 1. Χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων από υποψηφίους.

Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών δεδομέ­νων από την βάση δεδομένων της ΕΑΑΝ (διευθύν­σεις- τηλέφωνα - emails) από τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που έχουν από προσωπική ανεύρεση των στοιχείων και όχι από την τράπεζα Δεδομένων της ΕΑΑΝ.

 1. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΕΑΑΝ αποτελείται από πέντε κανονικά και δύο αναπληρωματικά μέλη που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι ως σχετικό (α) και παράγρ. Α5 παρούσας.

 1. Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ

Η Εφορευτική Επιτροπή Κεντρικής ΕΑΑΝ αποτελείται από κανονικά και αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των καλπών (τρεις ανά κάλπη) που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και που θα καθορισθούν διά κληρώσεως. Τυχόν περισσότεροι ενδιαφερόμε­νοι θα παραμείνουν ως αναπληρωματικοί.

Η σύνθεση (Πρόεδρος και Μέλη) προκύπτει κατό­πιν κλήρωσης).

Στα εκλογικά τμήματα θα παρίσταται ο Πρόεδρος και δύο Μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Σε κάθε Παράρτημα υπάρχει παρόμοια εφορευ­τική επιτροπή

Οι εφορευτικές επιτροπές κεντρικής ΕΑΑΝ και των Παραρτημάτων θα διεξαγάγουν την όλη διαδι­κασία των εκλογών.

Για καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών, εν­στάσεις κ.λπ., βλέπε σχετικό (α).

Με δεδομένη την ιδιαίτερη και υπεύθυνη απο­στολή των εφορευτικών επιτροπών, παρακαλούνται τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα, συμπληρώ­νοντας το σχετικό έντυπο, προσφέροντες έτσι, ση­μαντική βοήθεια στο σώμα των Αποστράτων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εφορευτικές επι­τροπές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00, είτε δι' αποστολής του σχετικού εντύπου, αποκόπτοντάς το από το περιοδικό ή φωτοτυπώντας το, είτε προσερχόμενοι για συμπλήρωση στην ΕΑΑΝ.

Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και της καταμέτρησης, απαγορεύεται να υπάρχουν στυ­λό χρώματος πλην κόκκινου.

 1. Προτεινόμενοι χρόνοι προσελεύσεως συναδέλ­φων για ψηφοφορία την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στα Γραφεία της ΕΑΑΝ

Για να μην παρατηρηθεί συνωστισμός, λόγω της συνήθους ταυτόχρονης προσέλευσης ψηφοφόρων 11.00-12.30, το ΔΣ/ΕΑΑΝ συνιστά το ακόλουθο πρόγραμμα προσελεύσεως, ανάλογα του αρχικού γράμματος επωνύμου:

Α έως Δ και Σ: 03:00-10:00
Ε έως και Κ: 10:00-12:00
Λ έως και Π: 12:00-14:00
Ρ έως Τ και Ω: 14:00-16:00

***Ο ανωτέρω χρονικός προγραμματισμός είναι συμβουλευτικός και δεν απαγορεύει την προσέλευ­ση των ψηφοφόρων, σε διαφορετικούς χρόνους.

 

 

        χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τις εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019

Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος

2018

«Θ.Α» Τεύχος 147. Ανακοίνωση και νομοθεσία, υποδείγματα υποψηφιότητας ΔΣ/ ΕΑΑΝ και εφορευτικής Επιτροπής καθώς και ημερομηνίες υποβολής.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

«Θ.Α» Τεύχος 148. Ομοίως ως άνω.

Ιανουάριος

2019

Μέχρι 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 κατάθεση στην ΕΑΑΝ δηλώ­σεων των υποψηφιοτήτων ΔΣ/ΕΑΑΝ και Εφορευτικών Επιτροπών μετά την ημερο­μηνία αυτή αιτήσεις καθυστερημένες για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλαμβάνονται από την ΕΑΑΝ .

Έγκριση από ΔΣ/ΕΑΑΝ εφορευτικών επιτροπών.

Στις 14-01-2019 ημέρα Δευτέρα ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ/ΕΑΑΝ από το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Ανάρτηση υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΑΑΝ .

Στις 22-01-2019 ημέρα Τρίτη Συμβούλιο ΔΣ/ΕΑΑΝ για εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρξει τροποποίηση στα ψηφοδέλτια λόγω απόσυρσης υποψηφίων.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

«Θ.Α» Τεύχος 149. Ανακοίνωση ονομάτων και βιογραφικών των υποψηφίων για το ΔΣ και ονομάτων Εφορευτικών Επιτροπών. Οι «Θ.Α» πρέπει να κυκλοφορήσουν μέχρι 28-02-2019

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Από 23-02-2019 έως 14-03-2019 ανάρτηση βιογραφικών των υποψηφίων για το ΔΣ στον πίνακα ανακοινώσεων ΕΑΑΝ και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΝ.

Μέχρι 11-02-2109 εκτύπωση ψηφοδελτίων. Από 22-02-2019 παραλαβή ψηφοδελ­τίων στα παραρτήματα της ΕΑΑΝ.

Μάρτιος 2019

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 από 08:00-16:00. Εκλογές στα γραφεία της ΕΑΑΝ και στα παραρτήματα αυτής.

Μάρτιος - Απρίλιος 2019

«Θ.Α» Τεύχος 150. Δημοσίευση αποτελεσμάτων εκλογών ΕΑΑΝ.

 

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο ανωτέρω δημοσίευσης στο περιοδικό Θ. Απόηχοι

*** Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας για το ΔΣ/ΕΑΑΝ

*** Έντυπο Συμμετοχής στις Εφορευτικές Επιτροπές

 

...

Go to top