• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

*** Σας γνωρίζεται, ότι επί του Πρακτικού της ΚΕΦΕ για την Διεξαγωγή των Εκλογών της 17ης Μαρτίου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΝ, το οποίο και έχει δημοσιευθεί παρακάτω, υπεβλήθησαν δύο ενστάσεις ,σην ΚΕΦΕ, κατά του κύρους των εκλογών, από τους : Αντιναύαρχο Σπ. Περβαινά ΠΝ εα και Πλωτάρχη (Ε) Π. Σταμάτη ΠΝ εα.
Επίσης ο Πλωτάρχης (Ε) Π. Σταμάτης ΠΝ εα, υπέβαλε και ένσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο γιατί απεκλείσθη ως υποψήφιος στην κατηγορία Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος.
Για το περιεχόμενο των ενστάσεων επισκευθείτε το φάκελο ''Εκλογές ΕΑΑΝ'' στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας.
Αποτελέσματα δημοσιευθούν με νεότερο.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.ΕΦ.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν.

Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 18η Μαρτίου 2019, συνήλθαν στα Γραφεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), στην οδό Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού: επιτροπές με τροποποιήσεις μελών καλπών όπως ορίζεται στο πρακτικό Κ.ΕΦ.Ε της  17ης Μαρτίου 2019.

2.-Για πρώτη φορά διεξήχθη ψηφοφορία δια αποστολής επιστολικής ψήφου των μελών της Ένωσης με καταληκτική ημερομηνία εισόδου την 15η Μαρτίου και ώρα 12:00 στην θυρίδα πλατείας Συντάγματος με αριθμό 13772. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν η καταμέτρηση των ψήφων να γίνει σε δυο στάδια όπως φαίνεται σε πρακτικό της Κ.ΕΦ.Ε

3.-Τα μέλη της (Κ.ΕΦ.Ε), έχοντας το γενικό συντονισμό της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Διένειμαν έγκαιρα προς όλες τις εφορευτικές επιτροπές, (Αθηνών και Παραρτημάτων), γραπτές οδηγίες που κάλυπταν γενικά θέματα των εκλογών και επί πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις της παρούσας εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις/οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε.

β. Αιτήθηκε επανέλεγχο στις κενές κάλπες, ότι είναι σφραγισμένες με λουκέτο.

γ. Έγινε δοκιμή ηλεκτρονικού δικτύου ΕΑΑΝ για την συνδεσιμότητα των ένδεκα (11) εφορευτικών επιτροπών.

δ. Επιβεβαίωσαν επιτοπίως ή τηλεφωνικά την ετοιμότητα των Η/Υ, επιτροπών, εκλογικού υλικού και καλπών των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ε. Ενέκριναν την έναρξη της ψηφοφορίας στις 08:00 για τις πέντε κάλπες της Αθήνας και σταδιακά από τις 08:10 μέχρι και τις 09:00 των έξη Παραρτημάτων.

στ. Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ελέγχθηκαν από το ηλεκτρονικό αρχείο μέσω των τερματικών κάθε κάλπης με το κεντρικό portal της ΕΑΑΝ, καταγράφηκε ότι εψήφισαν και αμέσως μετά κλειδώθηκε αυτόματα το όνομά τους για μη δυνατότητα νέας ψηφοδοσίας. Παράλληλα καταγράφηκαν χειρογράφως σε ειδικούς προς τούτο καταλόγους.

ζ. Το πέρας είχε καθοριστεί για τις 16:00, αλλά λόγω συνεχιζόμενης προσέλευσης, από την Κ.ΕΦ.Ε. δόθηκε παράταση μίας ώρας για όλες τις κάλπες, μέχρι τις 17:00.

η. Περατωθείσας της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των καλπών από τις οικείες επιτροπές, δόθηκε η εντολή από Κ.ΕΦ.Ε. για την αποσφράγισή τους, αμέσως μετά την 17:00.

θ. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι των καλπών και συγκρίθηκαν αριθμητικά με τις χειρόγραφες καταγραφές των ψηφισάντων καθώς και με την αντίστοιχη ηλεκτρονική στο διαδικτυακό αρχείο, όπου εκ πρώτης δεν προέκυψαν αποκλίσεις.

ι. Ανοίχθηκαν οι φάκελοι, μετρήθηκαν οι σταυροί και ξεχώρισαν τα έγκυρα από τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.

ια. Κάθε ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε. επισημάνθηκε με τα στοιχεία της κάλπης και έναν αύξοντα αριθμό, καταγράφηκε ο αριθμός των σταυρών και μονογραφήθηκε από τον πρόεδρο της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Ιδιαιτέρως επισημάνθηκαν τα «Άκυρα» ψηφοδέλτια.

ιβ. Καταχωρήθηκαν οι σταυροί ανά υποψήφιο και κατηγορία σε πίνακες ανά κάλπη και συντάχθηκε χωριστό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή της οικείας κάλπης, το οποίο προωθήθηκε/παραδόθηκε στην Κ.ΕΦ.Ε.

ιγ. Η Κ.ΕΦ.Ε συνέλεξε τα πρακτικά των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών και συνέταξε τον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί.

ΑΠΟΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΝ ΤΗΣ 17-3-2019

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α

1923

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α

1921

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης - Υποναύαρχος ΠΝ ε.α

1240

 

ΜΑΧΙΜΟΙ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α

990

 

ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος- Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α

1002

 

ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος - Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α

1093

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΞΥΤΣΑΣ Κωνσταντίνος- Υποναύαρχος ΠΝ ε.α

1156

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Ευστάθιος - Πλοίαρχος (Μ) ΠΝ ε.α

1126

 

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης- Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α

1479

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

 

ΒΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης - Αρχιπλοίαρχος (Ο) ΠΝ ε.α

855

 

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α

909

 

ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Νικόλαος - Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ ε.α

1031

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΙΑΤΡΟΙ

 

ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος-  Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α

1642

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΚΑΡΑΛΙΩΤΑ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Βαρβάρα-Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α

483

 

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ Ειρήνη - Υποναύαρχος (ΥΝ) ΠΝ ε.α

760

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ

 

ΖΑΜΠΙΚΟΣ Δημήτριος - Υποναύαρχος ΛΣ ε.α

769

 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Αντιναύαρχος ΛΣ ε.α

576

 

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος - Ναύαρχος ΛΣ ε.α

943

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

ΑΪΔΙΝΗΣ Χαράλαμπος- Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

1034

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ- Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

1513

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία- Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α

701

 

ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

782

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος-  Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

1213

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

636

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

496

 

ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης - Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

599

 

ΝΕΣΟΥΔΗΣ Σωτήριος - Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

369

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α

753

 

ΧΕΛΑΣ Γεώργιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α

234

 

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

 

ΨΗΦΙΣΑΝ

3913

 

ΕΓΚΥΡΑ

3843

 

ΑΚΥΡΑ

64

 

ΛΕΥΚΑ

6

 

4.-Από τη συγκέντρωση (ηλεκτρονικά ή διά fax/τηλεφώνου) των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ότι συνολικά ψήφισαν σε όλες τις κάλπες, 3.913 μέλη. Από τον έλεγχο ψηφοδελτίων, ευρέθησαν 3.843 εξ αυτών έγκυρα, 64 άκυρα και 6 λευκά.                                                    

 

                                                     Η   ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       Σημαιοφόρος (Ε) Χ. Γιακουβάκης Π.Ν ε.α                    Υποπλοίαρχος (Ε) Μ. Γεωργίου Π.Ν ε.α                                                    

 

      Υποπλοίαρχος (Ε) Δ. Τουμπανάκης Π.Ν ε.α               Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Κρητικός ΠΝ ε.α                                         

                                                                            

                                                                        Πρόεδρος Κ.ΕΦ.Ε.

                                                   Αντιναύαρχος Κ. Βαρβαρέσος Π.Ν ε.α

 

*** Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών σε μορφή (xls)

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της ΚΕΦΕ

Go to top