• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Νομοσχέδιο για τα αναδρομικά και την επαναφορά των συνταξίμων αποδοχών των Αποστράτων στελεχών των Ε.Δ. & των Σ.Α.


              Κύριοι Υπουργοί,
ενόψει της επικείμενης κατάθεσης νομοσχεδίου θέματος και της πλήρους συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης με τις οικείες αποφάσεις του ΣτΕ, θέτουμε στη διάθεσή σας τους παρακάτω προβληματισμούς και  επιθυμούσαμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη , για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες :
- Οι αποφάσεις του ΣτΕ, που δικαίωσαν (και) τα απόστρατα στελέχη των Ε.Δ.  & Σ.Α., αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά, στην επιστροφή των συντάξεων στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012 και οπωσδήποτε  πριν την ισχύ του νόμου 4093/2012.
- Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί οφείλει να ακυρώσει τόσο τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014, όσο και κατ’ αντιστοιχία τις σχετικές του ν.4093/2012 .
-Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν αφορούν στο διάστημα  από 1-8-2012 έως και την ημερομηνία ισχύος του υπό ψήφιση νόμου-έναρξης καταβολής των αναδρομικών και αφορούν στο σύνολο των συνταξιούχων-αποστράτων, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν και μετά την ισχύ του ν.4093/2012.
- Ο επανυπολογισμός των συνταξίμων αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, δεν έχει εισέτι υλοποιηθεί.
- Για τις αναπροσαρμογές των συντάξεων, ως υπολογιζόμενες πάνω στις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών (καθεστώς που ίσχυε τον Αύγουστο του 2012), πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση αύξησης τόσο του Βασικού Μισθού και του ΕΧΥ των εν ενεργεία στελεχών (άρθρου 86, παρ.2 , ν.4307/2014), αλλά και των επιδομάτων που λαμβάνονταν υπόψη, για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών (άρθρο 86, παρ. 3, ν.4307/2014).

 1. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξήγηση αλλά και παρουσία στη συζήτηση στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, εφόσον και εάν μας ζητηθεί.

 

Αντιστράτηγος Β. Ροζής ε.α.                              Πρόεδρος ΕΑΑΣ     

Υποστράτηγος Ι. Δεβούρος ε.α.              Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.        Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού   

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ. Γεωργακόπουλος Π.Ν. ε.α.           Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α.                 Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Ι. Κρανιάς Π.Α.ε.α.                  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

         
                           

                            Για την ακρίβεια

                        Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                             Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. ε.α.      

*** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

 

Go to top