• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή του Προέδρου της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχου εα Σπ. Περβαινά ΠΝ, προς τον κύριο Α/ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Δ. Ελευσινιώτη ΠΝ, μετά την πληροφόρηση από μέλος της ΕΑΑΝ που μετέχει στο ΔΣ/ΜΤΝ, για πρόταση μείωσης του Μερίσματος που χορηγεί το ΜΤΝ στους δικαιούχους του, από 1-1-2011.
Ενημερωθείτε σχετικά με το Μέρισμα από το έγγραφο / απάντηση ΓΕΝ στην επιστολή του Προέδρου της ΕΑΑΝ και την Ανακοίνωση του ΜΤΝ.

 

Έγγραφο ΓΕΝ/Ε4/3 Φ: 959.3/7/10//22-12-2010 προς ΕΑΑΝ, με θέμα: Μερίσματα Αποστράτων .

 1. Στη σχετική επιστολή σας (ΕΑΑΝ Αρ. Πρωτ. 915/8/10//15-12-10 ) γνωρίζεται ότι, το ΓΕΝ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΝ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διερευνούν την οικονομική κατάσταση και την βιωσιμότητα του Ταμείου, με σκοπό την έγκαιρη ανάληψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών.
2. Στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας, ανατέθηκε στο ΜΤΝ, η διενέργεια νέας αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας, τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις της οποίας, παρουσιάσθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 17 -12- 2010.
3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσης αναλογιστικής μελέτης μεταξύ άλλων προκύπτει ότι, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα και το καθεστώς εισφορών και παροχών που ισχύει σήμερα, παραμείνει το ίδιο, η βιωσιμότητα του Ταμείου μειώνεται σημαντικά, αναλόγως του ύψους του λεγόμενου κοινωνικού πόρου (κυρίως κρατήσεις επί των προμηθειών), σε σχέση με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης αναλογιστικής μελέτης του έτους 2007.
4. Η παρατηρούμενη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες:
   α. Στη διόγκωση των δαπανών για μερίσματα την τελευταία τριετία λόγω του αυξημένου αριθμού αποστρατειών καθώς και των υψηλών ποσών των παρεχόμενων μερισμάτων, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα μεγάλες εισροές κοινωνικών πόρων.
   β. Στην μεγάλη αύξηση των παροχών ΒΟΕΑ παρά την πρόσφατη αύξηση των αντιστοίχων εισφορών το 2009, καθώς από το 2008 και εντεύθεν, καταβάλλεται η παροχή και στα αγόρια που γεννήθηκαν μετά το 1983, γεγονός που επιφέρει μεγάλη επιβάρυνση στο Ταμείο.
   γ. Στην παραδοχή ότι, το ύφος του κοινωνικού πόρου στη μελέτη του 2007, είχε προσδιορισθεί σε υψηλά ποσά, ενώ στην πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, το αντίστοιχο ποσό έχει προσδιορισθεί εντός των πλαισίων της δημοσιονομικής πολιτικής.
5. Κατόπιν των ανωτέρω γνωρίζεται ότι, στα πλαίσια λήψης διορθωτικών μέτρων με στόχο την βελτίωση της βιωσιμότητας του Ταμείου, στη συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΝ ελήφθη η σχετική (β) απόφαση για μείωση των παρεχόμενων μερισμάτων κατά 8% από 1-1-2011, γεγονός θα που συμπαρασύρει και το ύψος του παρεχόμενου ΒΟΕΑ σε αντίστοιχη μείωση.
6.  Η εν λόγω απόφαση κινείται με γνώμονα την διασφάλιση των παροχών, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου, στο δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον. Το ΓΕΝ και η Διοίκηση του Ταμείου, οφείλουν να λάβουν έγκαιρα όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί στα σημερινά εν ενεργεία στελέχη η παροχή μερίσματος, όταν αυτά καταστούν συνταξιούχοι.
7. Παρακαλούμε μεριμνήσετε για ενημέρωση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Υπηρεσιών σας.
8. ΜΤΝ μεριμνήσει για ανάλογη ενημέρωση των μερισματούχων ΠΝ και ΛΣ.
9. Λιμενικό Σώμα παρακαλείται μεριμνήσει για ανάλογη ενημέρωση στελεχών του.

                                                                                Αντιναύαρχος Δ. Ελευσινιώτης ΠΝ

                                                                                                 Αρχηγός ΓΕΝ                                  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΝ

1. Γνωρίζεται ότι το ΜΤΝ, τόσο στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί, αλλά παράλληλα και με αφορμή τη γενικότερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αποφάσισε τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης από εξειδικευμένο ιδιωτικό φορέα, με σκοπό να διαπιστωθεί η πορεία του μεσοπρόθεσμα, όπως διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας.
2. Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, παρουσιάστηκαν στο ΔΣ του Ταμείου κατά την συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, διαφαίνεται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα και παραμείνουμε στο καθεστώς παροχών και εισφορών που ισχύει σήμερα, τα οικονομικά μεγέθη και επακόλουθα η βιωσιμότητα του ΜΤΝ επιδεινώνονται σημαντικά, συναρτήσει βεβαίως και της διαμόρφωσης των εσόδων από κοινωνικούς πόρους, σε σχέση με τις εκτιμήσεις προηγουμένων μελετών.
4. Προκειμένου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, το ΔΣ στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης αλλά και τα οικονομικά στοιχεία ετών 2009 και 2010, αποφάσισε τη μείωση κατά 8% του συνόλου των χορηγουμένων μερισμάτων του ΜΤΝ από 1-1-2011.
5. Όσον αφορά στο ΕΚΟΕΜΝ, κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2010 ελήφθη απόφαση όπως το χορηγούμενο μέρισμα ΕΚΟΕΜΝ για το 2011, παραμείνει σταθερό στο ύψος του 2010.
6. Οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα το συμφέρον του συνόλου των μετόχων του Ταμείου, ήτοι την απρόσκοπτη καταβολή μερίσματος στους νυν μερισματούχους, αλλά και την διασφάλιση παροχής μερίσματος και στα εν ενεργεία στελέχη όταν αυτά καταστούν συνταξιούχοι.
7. Δεδομένου ότι από 23 Δεκεμβρίου 2010 έχει ήδη καταβληθεί το μέρισμα ΜΤΝ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011, η επιστροφή της διαφοράς επί των καταβληθέντων ποσών θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις στις αμέσως επόμενες καταβολές μερισμάτων, ήτοι περί τα τέλη μηνών Φεβρουάριου και Απριλίου 2011.

Go to top