• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Το Δημόσιο, υποχρεούται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στις παρακάτω κατηγορίες των Στρατιωτικών των Ε.Δ. και προσωπικού του Λ.Σ, ως και των μελών των οικογενειών τους :

 1. Των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών Υπαξιωματικών , Οπλιτών  και Στρατευμένων Θητείας.
 2. Των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας, ως και των εν ενεργεία Πολεμικών Καταστάσεων.
 3. Των εν ενεργεία Μονίμων εξ Εφεδρείας Στρατιωτικών.
 4. Των εφ΄ άπαξ, για έξι (6) έτη, ανακατατασσόμενων Εφέδρων Αξιωματικών.
 5. Των Εφέδρων εξ Εφεδρείας, Εφέδρων σε Παρατεταμένη Θητεία και εξ Απονομής Εφέδρων Αξιωματικών, εφ' όσον συμπλήρωσαν στο Στράτευμα χρόνο υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) ετών, πλέον  του χρόνου υποχρεωτικής θητείας.
 6. Των Εθελοντών και των ανακαταταγμένων Οπλιτών.

** Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΓΕΝ/ΔΥΓ Φ: 758/11/06//6-9-06

Go to top