• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

** Ενημερωθείτε σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες του ΓΕΝ ( ΓΕΝ/ΔΥΓ 2 ΤΜΗΜΑ I Tηλ.210-6551248 Φ. 838.1/443/11//19-12-2011)

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες - Κατευθύνσεις Συνταγογράφησης Φαρμάκων

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 432/83 (Ν-Δ-Α 16/84)
             β. ΠΔ 88/1998 (ΦΕΚ 82 Α')
             γ. ΝΟΜΟΣ υπ' αριθμ. 3457/2006 ΦΕΚ 93 Α'
             δ. ΠΔ 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α’)

   Στα πλαίσια ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας ττερί συνταγογράφησης φαρμάκων και εκτέλεσης συνταγών, κοινοποιούνται προς ενημέρωση των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών οι κάτωθι διευκρινιστικές οδηγίες:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 σχετ. (δ) οι φαρμακοποιοί οφείλουν να εκτελούν πιστά κάθε συνταγή που εκδίδεται κανονικά και προσκομίζεται εμπρόθεσμα (εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών)
β. Σύμφωνα με το άρθρο 2 σχετ. (δ) οι ιατροί οφείλουν να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Επίσης, οφείλουν να συμπληρώνουν την ακριβή διάγνωση, την ονομασία φαρμάκου, τη δοσολογία την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και το ποσοστό συμμετοχής (%) των ασφαλισμένων. Τα χορηγούμενα φάρμακα, μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) σε κάθε συνταγή σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 2 του σχετ (β).
γ. Συνταγές με διορθώσεις πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά επί των διορθώσεων υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.
δ. Συνταγή που φέρει συγχρόνως υπογραφές από δύο (2) ιατρούς θεωρείται άκυρη, δεν εκτελείται και θα πρέπει να γραφεί εκ νέου
ε. Σύμφωνα με το άρθρο 8 σχετ. (γ) οι ιατροί μπορούν κατά παρέκκλιση να συνταγογραφήσουν φάρμακα άλλων ειδικοτήτων εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού γιατρού που διέγνωσε την πάθηση. Η παραπάνω γνωμάτευση συνοδεύει τη συνταγή κατά την κατάθεσή της στο ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.
στ. Συμφωνά με το άρθρο 2 σχετ. (δ) "οι ανειδίκευτοι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν μόνο μία μονάδα ιδιοσκευάσματος αποκλειστικά, μόνο όταν αντιμετωπίζουν οξύ και επείγον περιστατικό. Μπορούν επίσης να συνταγογραφήσουν για χρονίως πάσχοντες ασθενείς συνταγή για θεραπεία μέχρι ενός (1) μηνός καθώς και «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας εφόσον η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του ειδικού γιατρού πού διέγνωσε την πάθηση. Η γνωμάτευση ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της.
ζ. Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ του 432/83 (Ν-Δ-Α 16/84) «Περί της Υγειονομικής Περιθάλψεως των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος καθώς και των Μελών των Οικογενειών τους», σχετ (α), οι εν ενεργεία στρατιωτικοί πρέπει να παρακολουθούνται από στρατιωτικούς ιατρούς αντίστοιχους με την πάθηση ειδικότητας. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει στρατιωτικός ιατρός αντιστοίχου ειδικότητας, η εντολή μπορεί να υπογραφεί από ειδικό ιατρό του Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας της περιοχής, φέροντας τη σφραγίδα του αντίστοιχου ιδρύματος. Αν στην περιοχή δεν υπάρχει ούτε στο Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ειδικός ιατρός, τότε η εντολή μπορεί να συνταγογραφηθεί από εδικό ιδιώτη ιατρό, προσκομίζοντας βεβαίωση και από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της μη ύπαρξης αντίστοιχης ειδικότητας.

Go to top