• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

     Το ΔΣ της ΕΑΑΝ ύστερα από διαλογική διεξοδική συζήτηση (1ο θέμα, Πρακτικού ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ' αριθ. 16//30-6-2010) απεφάσισε να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες για την προμήθεια και δωρεά στο ΝΝΑ, ενός πνευματικού λιθοτρίπτη (stonebreaker cook) και δέκα (10) συστημάτων Η/Υ για την υλοποίηση προγραμμάτων αναγκών ΝΝΑ, αιτώντας έγκριση αποδοχής της δωρεάς από το ΓΕΝ.
2. Το ΓΕΝ με σήμα (ΓΕΝ 140752 Ιουλ 10), έκανε αποδεκτή τη Δωρεάα απευθυνόμενο προς ΕΑΑΝ, ως ακολούθως: 
     '' Σε συνέχεια σχετικού (επιστολή ΕΑΑΝ αριθ. 576/1/10//7-7-10) σας γνωρίζουμε ότι αίτημα που αφορά αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού για την προμήθεια ενός λιθοτρίπτη (stonebreaker cook) και δέκα (10) συστημάτων Η/Υ, εγκρίνεται
     2. ΝΝΑ παρακαλείται μεριμνήσει για παραλαβή ανωτέρω δωρεάς, λοιπές απορρέουσες ενέργειες καθώς και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής.
     3. ΥΙΝ παρακαλείται όπως συμπεριλάβει σχετική ανακοίνωση στην επικείμενη έκδοση του περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση. ''

Go to top