• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για έκδοση ταυτότητας εισόδου Μελών στο ΘΑΝ
1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5x3 cm) για κάθε Μέλος

2. Φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας αιτούντος (Μέλους)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας Αποστράτου ΕΑΑΝ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης Μερίσματος
6. Αίτηση για ΘΑΝ (υπάρχει στην ΕΑΑΝ) και παρατίθεται εδώ

** Η δήλωση Ν. 105 (1599/1986) χρειάζεται μόνο για ΘΑΝ και παρατίθεται εδώ
** Η δήλωση Ν. 105 (1599/86 & 1256/82) παρατίθεται εδώ

Go to top