• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Δείτε τον Πίνακα των προς βράβευση Αριστούχων Μαθητών Β' & Γ' Λυκείου, από το ΓΕΝ, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά, ως σήμα ΓΕΝ: 280835 ΝΟΕ 18.

.

 1. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνουν βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- σπουδαστών-φοιτητών- Απόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και από ΕΑΑΝ .

Προϋποθέσεις –Δικαιούχοι –Ύψος  χρηματικών βραβείων.

 1. Βραβεύονται από το ΓΕΝ σύμφωνα με το σχετικό (γ) :

          α.       Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών ΠΝ  που είναι μαθητές Β΄ και Γ’ τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού , Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20).

          β.       Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ .

          γ.       Το ύψος χρηματικών βραβείων καθορίζεται από το ΓΕΝ.

          δ.       Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

                   (1)     Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, τα πλήρη στοιχεία του δικαιούμενου τέκνου .

                   (2)     Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

                   (3)     Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.

                   (4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως

          ε.       Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα12:00, μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ.

          στ.     Τόπος και χρόνος βράβευσης θα καθορισθεί από ΓΕΝ γι’ αυτό θα βγάλει η ΕΑΑΝ ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και στους πίνακες ανακοινώσεων στο εντευκτήριο ΕΑΑΝ. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.

 1. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:

          α.       Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών –Ανθυπασπιστών Λ.Σ. που είναι μαθητές Β’ και Γ’ Τάξεως δημοσίων ή  Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού , Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να μην έχουν βραβευθεί από το  ΛΣ ή  άλλο φορέα.

                   Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

                   (1)     Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, τα πλήρη στοιχεία του δικαιούμενου τέκνου .

                   (2)     Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

                   (3)     Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.

                   (4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως

                   (5)     Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 01 Δεκεμβρίου 2018 .

                   (6)     Βραβεύονται με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την ΕΑΑΝ , τιμητικό δίπλωμα – μετάλλιο - βιβλίο.

          β.       Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ  της Ημεδαπής και Αλλοδαπής παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ μελών της ΕΑΑΝ.

          γ.       Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών  Σχολών οι οποίοι να έχουν  χαρακτηρισμό «ΑΡΙΣΤΑ», σύμφωνα με τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους.

          δ .      Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ  κατά το έτος 2018. 

          ε.       Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

          (1)     Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή Λ.Σ. που να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.

          (2)     Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των.

          (3)     Να έχουν αποφοιτήσει το 2018 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των κάτωθι κατηγοριών :

                             (I)      Μαθητές ημεδαπών Λυκείων Β’ και Γ’ τάξεων, τέκνα αποστράτων μελών ΕΑΑΝ  και του Λ.Σ. που δεν έχουν βραβευθεί από το Λ.Σ. ή άλλο φορέα, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα  μετά μεταλλίου,  με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την ΕΑΑΝ και βιβλίο .

                             (II)     Απόφοιτοι ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ με χαρακτηρισμό ΑΡΙΣΤΑ, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την ΕΑΑΝ και βιβλίο.

                             (III)    Απόφοιτοι  παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «Άριστα», σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό των στρατιωτικών των σχολών, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου,  με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την ΕΑΑΝ και βιβλίο.

                             (ΙV)   Κατ’ εξαίρεση οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι κατά το 2018 της ΣΝΔ και της ΣΜΥΝ ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 3ε(1) του παρόντος βραβεύονται  με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από την ΕΑΑΝ και βιβλίο.

                             (V)    Απόφοιτων αλλοδαπών πανεπιστημίων με μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση, τίτλου σπουδών, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου, χωρίς χρηματικό ποσόν και βιβλίο .

                             (VI)   Απόφοιτοι που έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και ΑΕΙ αλλοδαπής, βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα μετά μεταλλίου,  χωρίς χρηματικό ποσόν και βιβλίο.

          στ.     Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

                   (1)     Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.

                   (2)     Επίσημη βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

                   (3)     Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.

                   (4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως

          ζ.       Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των βραβευόμενων από την ΕΑΑΝ να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ  έως  1 Δεκεμβρίου  2018. Η  βράβευση θα γίνει στην κοπή της βασιλόπιτας  ΕΑΑΝ στις 20 Ιανουαρίου 2019 στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη) στην Αθήνα .

*** Δείτε το Πρακτικό της ΕΑΑΝ (114//24.9.18)

Go to top