• 3

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού

Απαιτούμενα έγγραφα (δικαιολογητικά) για έκδοση ταυτότητας εισόδου Μελών στο ΠΟΝ

1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (2,5x3 cm) για κάθε Μέλος
2. Φωτοτυπία πολιτικής ταυτότητας αιτούντος (Μέλους)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας Αποστράτου ΕΑΑΝ
4. Αντίγραφο ειδοποίησης καταβολής σύνταξης Μερίσματος
5. Αίτηση για ΠΟΝ (υπάρχει στην ΕΑΑΝ) και παρατίθεται εδώ


** Η δήλωση Ν. 105 (1599/1986) χρειάζεται μόνο για ΘΑΝ και παρατίθεται εδώ
    Η δήλωση Ν. 105 (1599/86 & 1256/82) παρατίθεται εδώ


Αίτηση ΒΟΕΑ (σε μορφή doc / pdf)


Βρείτε τον Α.Μ.Κ.Α. σας

Go to top