ΠΟΝ – Αύξηση πιστωτικού ορίου διατακτικών

Παρατίθεται σήμα του ΓΕΝ περί αύξησης πιστωτικού ορίου διατακτικών ΠΟΝ