Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ενημερωτική Επιστολή για τις Περικοπές Συντάξεων (Δικ. γραφείο Π. Μανωλόπουλου & Συνεργάτες)

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

  Ως γνωστόν οι συντάξεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων έχουν υποστεί σοβαρές περικοπές τα τελευταία χρόνια συνεπεία της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων (Ν.3863/2010 – 3865/2010 (ΕΑΣ), Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012). Οι εν λόγω περικοπές, ωστόσο, έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγχρόνως δε με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ολομέλεια) κρίθηκε αντισυνταγματική και η επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα.

  Ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω αποφάσεις δεν έχουν άμεση και αυτοδίκαιη ισχύ για τους δικαιούχους συνταξιούχους, συνεπώς είναι απαραίτητη η εκ μέρους εκάστου δικαιούχου άσκηση αγωγής στα αρμόδια δικαστήρια για την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών, η δικηγορική μας εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει για λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων του Δημοσίου τη δικαστική διεκδίκηση τόσο για την αποκατάσταση στα προ των άνω μνημονιακών ρυθμίσεων επίπεδα της κύριας, επικουρικής σύνταξης, του δώρου Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας του Δημοσίου, όσο και για την καταβολή των αναδρομικών μετά του νομίμου τόκου.

  Ειδικότερα η δικηγορική μας εταιρεία δύναται να αναλάβει την κατά τα άνω δικαστική διεκδίκηση με τους ακόλουθους όρους:

  1. Η δικαστική διεκδίκηση για την επιστροφή όλων των ανωτέρω περικοπών (αναδρομικών) ετών 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 (εφόσον έχει γίνει αίτηση διακοπής παραγραφής), ήτοι της κύριας σύνταξης και επικουρικής του Ν. 3863/2010, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας του Ν. 4093/2012 καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου (ΕΑΣ) του Ν. 3865/2010, θα γίνει μέσω της άσκησης ομαδικών αγωγών στο αρμόδιο δικαστήριο.
  2. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων των αναδρομικών στις ομαδικές αγωγές και τη συγκρότηση του φακέλου ενός εκάστου εξ’ αυτών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
  • Απόφαση (του Γ.Λ.Κ.) για την Κύρια Σύνταξη και Επικουρική – Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.).
  • Ένα μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα για την Κύρια Σύνταξη και ένα για την Επικουρική Σύνταξη για τα έτη 2013,2014,2015,2016,2017 και 2018. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος είναι διπλοσυνταξιούχος, θα πρέπει να προσκομίσει την πράξη απονομής σύνταξης και τα ενημερωτικά σημειώματα της 2ης σύνταξης.
  • Εξουσιοδότηση (επισυνάπτεται το κείμενό της) προς τους δικηγόρους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από Κ.Ε.Π., εις τριπλούν
  • Εργολαβικό συμφωνητικό δίκης (επισυνάπτεται το κείμενό του) προς τους δικηγόρους, υπογεγραμμένο, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, εις τριπλούν
  • Αίτηση διακοπής παραγραφής (εάν έχει ήδη κατατεθεί)
  • Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας συνταξιούχου (ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο ή σταθερό οικίας), ΑΦΜ και ΔΟΥ.

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με εσώκλειστο το ποσόν των 50 €, πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στη Δικηγορική Εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Σκουφά 50, Αθήνα (ΤΚ 10672) ή να παραδοθούν στα γραφεία της στην άνω διεύθυνση.

  1. Έκαστος δικαιούχος θα προκαταβάλει το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) για όλες τις παραπάνω διεκδικήσεις. Το ποσό αυτό (στο οποίο περιλαμβάνεται και ΦΠΑ 24%) προκαταβάλλεται για την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων κατάθεσης-άσκησης και εκδίκασης της αγωγής τόσο στο Δικαστήριο του 1ου βαθμού – (Τμήμα) όσο και στο Δικαστήριο του 2ου βαθμού, δηλαδή μέχρις εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης.
  2. Η αμοιβή της εταιρείας μας θα ανέλθει σε ποσοστό 3% πλέον ΦΠΑ επί του επιδικασθησόμενου ποσού ή, σε περίπτωση διακανονισμού ή συμβιβασμού, επί του καταβληθησόμενου (προ φόρων και λοιπών κρατήσεων) ποσού. Η παραπάνω αμοιβή θα οφείλεται μόνον στην περίπτωση θετικής έκβασης για το δικαιούχο (όπως ενδεικτικά έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης, διακανονισμός της υπόθεσης, ή έκδοση νόμου, ή εξωδικαστικός συμβιβασμός κλπ).

  Η δικηγορική μας εταιρεία παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Αλέξιος Δημητρακόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.3640126 και 210.3610812.

                                                              Με εκτίμηση,

              για τη Δικηγορική Εταιρεία “Π. Μανωλόπουλος και Συνεργάτες”

                                                     Παύλος Μανωλόπουλος

  *** Απαιτούμενα έγγραφα / δικαιολογητικά για αποστολή

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της παραπάνω επιστολής