Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιστολή Συντονιστικού στον Υπουργό Οικονομικών

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

  1.- Είμαστε το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.), λειτουργώντας με τον ν.1172/1972, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και εκπροσωπούμε  120.000 Απόστρατους των Ε.Δ. και των Σ.Α. και ορφανικές οικογένειες αυτών.

  2.- Μεταξύ των σκοπών μας συμπεριλαμβάνεται η προάσπιση των συνταξιοδοτικών θεμάτων των μελών μας, όπως ακριβώς έκριναν η υπ’ αρίθμ. 2192/14 και 1128/16 Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, που κήρυξαν αντισυνταγματικούς τους νόμους 4093/2012 και 4307/2014 αντίστοιχα.

  3.- Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 170285/0092/ 2018 ΚΥΑ σε εκτέλεση των άρθρων 10-15 του Νόμου 4575/2018 που καθόριζε την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους στρατιωτικούς, υλοποιώντας σε ένα αξιόλογο βαθμό τις επιταγές των παραπάνω αποφάσεων.

  4.- Μας είναι άγνωστος ο αναλογιστικός μαθηματικός τύπος που εφαρμόστηκε για τα μέλη μας κατά τον υπολογισμό των χρημάτων που έπρεπε να επιστραφεί σε έκαστο εξ αυτών.

  5.- Όμως από την σωρεία παραπόνων που δεχθήκαμε προκύπτει ότι έγιναν εκ παραδρομής εκτεταμένα λάθη υπολογισμού και παραβιάστηκε η Αρχή της Ισότητας, αφού σε μεγάλο αριθμό των μελών μας, με τα ίδια ακριβώς συνταξιοδοτικά κριτήρια και λοιπά ποσά που προσδιορίζουν την συνταξιοδοτική πράξη π.χ. Βασική Σύνταξη, Οικογενειακό επίδομα, επιδόματα , κλπ, καταβλήθηκαν, είτε μηδενικά ποσά είτε ποσά με τεράστιες μεταξύ τους αποκλίσεις.

  6.- Κατόπιν τούτου απευθύνουμε το αίτημα  όπως για  τους συνταξιούχους στρατιωτικούς του ν. 2084/1992 πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια μια γενικής αίτησης θεραπείας με αναλυτική για τον καθένα παράθεση του τρόπου υπολογισμού, ο επιβεβλημένος επανυπολογισμός αναδρομικών, καθόσον έχει αποδειχθεί πλήρως ότι έχουν εμφυλοχωρήσει πολλά και σημαντικά λάθη.

  7.- Επί των ανωτέρω αναγραφομένων παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων αποδοχών του ν. 4093/2012 που επεστράφησαν, διαπιστώθηκε πως αυτές υπέστησαν 6 μειώσεις-κρατήσεις-κόφτες (επί των μικτών αποδοχών και των παλαιοτέρων Μερισμάτων των Μετοχικών μας Ταμείων) όταν τουλάχιστον τρεις εξ αυτών (ν.4093/2012, ν.4051/2012 και  Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ και την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  7.- Ανεξάρτητα από αυτό, αλλά σε πλήρη όμως συνάφεια πρέπει να επιτονισθεί ότι για όλα τα Μέλη μας ο συντάξιμος μισθός με βάση τον ν.4387/2016 έχει υπολογισθεί σε γενικευμένη εσφαλμένη βάση, που φαίνεται να επηρέασε και το ποσό της επιστροφής των αναδρομικών.

  8.- Ειδικότερα, με την υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κηρύχθηκε Αντισυνταγματικός ο νόμος 4093/2012,  γεγονός που επέβαλε την συνταγματική υποχρέωση επαναφοράς των συντάξεων μας  στα επίπεδα της 31/7/2012.

  9.- Παρά ταύτα η τότε κυβέρνηση εξέδωσε την 14-11-2014 τον νόμο 4307/2014 με τον οποίο υλοποιούσε την υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και όχι πλήρως.

  Ωστόσο ύστερα από αίτηση ακύρωσής μας εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 1128/2016 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ,  η οποία έκρινε Αντισυνταγματικό και τον ν. 4307/2014 με τον οποίο επιχειρήθηκε η υλοποίηση της υπ’ αρίθμ. 2192/2014 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά το ήμισυ.

  10.- Κατά αναπόδραστη νομική και λογική αναγκαιότητα ίσχυε πλέον ο υπ’ αρίθμ. 3205/2003 νόμος με τον οποίο χορηγούνταν οι συντάξεις των Απόστρατων Στελεχών στο ύψος της 31/7/2012.

  11.- Δυστυχώς όμως με τον ν.4387/2016 που δημοσιεύθηκε την 11-5-2016 δηλαδή λίγους μήνες μόνο πριν δημοσιευθεί η 1128/2016 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  στις 18-8-2016, ο νέος υπολογισμός των συντάξεων των μελών μας έγινε εσφαλμένα με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που προέβλεπε ο υπό κρίση τότε νόμος 4307/2014 και ο οποίος κρίθηκε Αντισυνταγματικός και ανεφάρμοστος με την αναμενόμενη δημοσίευση της υπ’ αρίθμ. 1128/2016 Απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.

  12.- Γίνεται έτσι πρόδηλο, ότι ο ν. 4387/2016 που υιοθέτησε σαν βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των μελών μας τις ρυθμίσεις του ήδη κριθέντα Αντισυνταγματικού νόμου 4307/2014, πάσχει επίσης από Δικαστικά και Αμετάκλητα Διαγνωσμένη Παράγωγη Αντισυνταγματικότητα κατά το τμήμα αυτό του υπολογισμού των συντάξεων μας, με τον νέο τρόπο που ο ν. 4387/2016 (προσωπική διαφορά) εισήγαγε.

  Συντρέχει επομένως νόμιμη περίπτωση:

  α.- Επανυπολογισμού των αναδρομικών των μελών μας που επιστράφηκαν,  με βάση το ύψος των αποδοχών της 31/7/2012.

  β.- Συναφούς γενικευμένου επανυπολογισμού του ύψους των συντάξεων μας με τον τρόπο μεν του ν.4387/2016 αλλά με βάση υπολογισμού το ύψος των συντάξεων που λάμβανε κάθε μέλος μας την 31/7/2012.

  γ.- Επιμήκυνσης  του χρόνου της απόδοσης των αναδρομικών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, που εκδόθηκε ο ν. 4575/18 και όχι μέχρι την 16-05-2016.

  δ.- Μη  προσμέτρησης των κρατήσεων στα αναδρομικά των νόμων που ήδη έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ (ν.4093/12 ν.4051/2012 και Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων)

  ε.- Επαναφοράς  όλων  των συντάξεων των στρατιωτικών στα επίπεδα της 31-07-2012, ειδάλλως  καταστρατηγούνται, οι Αποφάσεις τόσο του ΣτΕ όσο  και  της  Επιτροπής Συμμόρφωσης  αυτού  και εγείρονται εκ νέου νέες απαιτήσεις καταβολής αναδρομικών.

  Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

                                                  Για την ακρίβεια

                             Ο  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

                                     Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α.     

   

  *** Δείτε το ακριβές Αντίγραφο της επιστολής