Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παιδικές Κατασκηνώσεις Μελών ΕΑΑΝ έτους 2021

  1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να συνεχισθεί το υπάρχον πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά Μελών ΕΑΑΝ και για το έτος 2021.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής για το έτος 2021 έχουν τα παιδιά των Αξιωματικών εα, Μελών ΕΑΑΝ ηλικίας από επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, (έτη γεννήσεως 1-1-2007 έως 31-12-2014).
  3. Οι γονείς μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν την παιδική κατασκήνωση της προτιμήσεώς τους, που λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή.
  4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την οικονομική επιδότηση κάθε παιδιού που θα μεταβεί στις κατασκηνώσεις, θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑΝ ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο mail, info@eaan.gr ή dx@eaan.gr,  λόγω των ειδικών συνθηκών  COVID-19, μέχρι 30 Μαΐου 2021 και είναι τα εξής:

  α.     Αίτηση του ενδιαφερόμενου Μέλους, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας Μέλους της ΕΑΑΝ .

  β.     Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο θα φαίνεται η σχέση Μέλους ΕΑΑΝ και παιδιού.

  γ.    Υπεύθυνη δήλωση προηγούμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα, την τελευταία τριετία.

  δ.     Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την κατασκήνωση μετά το πέρας του παραθερισμού.

  ε.     Βεβαίωση κατασκήνωσης για το χρονικό διάστημα που συμμετείχε το παιδί σε αυτή και το ημερήσιο κόστος μετά το πέρας παραθερισμού.

  Τα δικαιολογητικά (δ) και (ε) μπορούν να υποβληθούν είτε με συστημένο γράμμα προς ΕΑΑΝ ,είτε ηλεκτρονικά στο mail, dx@eaan.gr

  1. Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί στο κάθε παιδί θα είναι ανάλογο του αριθμού των συμμετεχόντων παιδιών στο πρόγραμμα.
  2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

  *** Δείτε το γνήσιο αντίγραφο του Πρακτικού