Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Β’ & Γ’ Λυκείου-Απόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ & Στρατιωτικών Σχολών, έτους 2021

  1.-Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνουν βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- σπουδαστών-φοιτητών- Απόφοιτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και από ΕΑΑΝ .

  Προϋποθέσεις –Δικαιούχοι –Ύψος χρηματικών βραβείων.

  2.-Βραβεύονται από το ΓΕΝ σύμφωνα με σχετικό Έγγραφο ΓΕΝ/Β3-ⅵ: Φ.440.2/39/241723//27-9-21:
  α.         Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών ΠΝ που είναι μαθητές Β΄ και Γ’ τάξεως δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού, Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20).
  β.         Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ .
  γ.         Το ύψος χρηματικών βραβείων ανέρχεται στο ποσόν των 320,00 € ανά δικαιούμενο τέκνο, ως παραγ. 3 σχετικού εγγράφου ΓΕΝ.
  δ.         Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  (1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  (2)     Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή  βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
  (3)     Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
  (4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
  (5)    Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο δικαιούχου ή κηδεμόνα ώστε να γίνει η καταβολή του χρηματικού βραβείου μέσω e-banking

  ε.         Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00,ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως μετά ραντεβού λόγω COVID-19 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dx@eaan.gr, μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ, για τις βραβεύσεις του ΓΕΝ .

  στ.       Τόπος και χρόνος βράβευσης θα καθορισθεί από ΓΕΝ γι’ αυτό θα βγάλει η ΕΑΑΝ ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και στους πίνακες ανακοινώσεων στο εντευκτήριο ΕΑΑΝ. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.

  ζ.       Απόστρατος Στρατιωτικός του ΠΝ του οποίου η αποστρατεία συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια σχολικού έτους 2020 – 2021 τα δικαιολογητικά στέλνονται στο ΓΕΝ/Β3-ⅵ, συμφώνως παραγ. 5γ(1) σχετικού (γ)

  3.-Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ σύμφωνα με το Πρακτικό ΕΑΑΝ 119 // 7-10-21 (θέμα 2ο):

  α.        Παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών –Ανθυπασπιστών ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι μαθητές Β’ και Γ’ Τάξεως δημοσίων ή  Ιδιωτικών Λυκείων εσωτερικού (Ελληνικής Επικρατείας) ή των δύο τελευταίων ετών Μέσης Εκπαίδευσης σχολείων του εξωτερικού , Νήσου «Κ» και έχουν βαθμολογία «ΑΡΙΣΤΑ» (18,1-20) και να μην έχουν βραβευθεί από το  ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.  ή  άλλο φορέα.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  (1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  (2) Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή  βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».
  (3) Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.
  (4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως

  β.         Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ημεδαπής και Αλλοδαπής παιδιά Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.  μελών της ΕΑΑΝ.

  γ.         Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι να έχουν χαρακτηρισμό «ΑΡΙΣΤΑ», σύμφωνα με τον κανονισμό των Στρατιωτικών Σχολών τους.

  δ.     Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ και ΣΜΥΝ  κατά το έτος 2020, κατ’ εξαίρεση & ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 3ε(1).

  ε.       Για την θεμελίωση δικαιώματος της σχετικής βράβευσης των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ), θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  (1)     Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την ιδιότητα του Αποστράτου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. που να είναι Μέλος της ΕΑΑΝ.

  (2)     Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των.

  (3)     Να έχουν αποφοιτήσει το 2021 με χαρακτηρισμό «Άριστα» και να ανήκουν σε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών υποπαρ. 3(β)(γ)(δ).

  στ.    Απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποπαρ. 3(β)(γ)(δ):

  (1)     Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα.

  (2)     Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή  βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

  (3)     Βεβαίωση, εάν ο έτερος των συζύγων εργάζεται από τον οικείο οργανισμό – υπηρεσία, ότι δεν καταβλήθηκε παρόμοιο βοήθημα, σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον σύζυγο ή την σύζυγο.

  (4)     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως

  (5)     Μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση του τίτλου σπουδών για τους απόφοιτους αλλοδαπών πανεπιστημίων .

  1.      Τα βραβεία που θα δοθούν στους βραβευόμενους από την ΕΑΑΝ παραγράφου 3 θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ .
  2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των βραβευόμενων από την ΕΑΑΝ να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ, έως  3 Δεκεμβρίου  2021, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως μετά ραντεβού λόγω COVID-19 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση dx@eaan.gr.  Η βράβευση θα γίνει στην κοπή της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ στις 16 Ιανουαρίου 2022 στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη) στην Αθήνα. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.

   

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού της ΕΑΑΝ (119//7-10-21 θέμα 2ο) καθώς και τις αιτήσεις, κατά περίπτωση.

  *** Δείτε το σχετικό Έγγραφο ΓΕΝ/Β3-ⅵ: Φ.440.2/39/241723//27-9-21 καθώς και την απαιτούμενη αίτηση (για όσους υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΓΕΝ)