Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Εκλογών 20ης Μαρτίου ’22 για εκλογή νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ

   

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κ.ΕΦ.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 20ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

  ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Ν.

  Στην Αθήνα, την Τρίτη 1η και Δευτέρα 14η  Μαρτίου 2022, συνήλθαν στα Γραφεία της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν), στην οδό Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού: εφορευτικές επιτροπές μελών καλπών υπό τον συντονισμό της Κ.Ε.Φ.Ε για την παροχή οδηγιών εν όψει εκλογών της  20ης Μαρτίου 2022.

  2.- Λόγω της διεξαγωγής και επιστολικής ψηφοφορίας η αρμόδια επιτροπή ανέλαβε το έργο της από Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 12:00.

  α.- Η αρμόδια επιτροπή της επιστολικής ψήφου την 181300 παρέλαβε από το ταχυδρομείο  Συντάγματος το σύνολο των απαντητικών φακέλων της επιστολικής ψήφου.

  β.- Ακολούθησε  καταμέτρηση, πρωτοκόλληση, ταυτοποίηση ψηφοφόρων και καταχώρηση αυτών ως ψηφίσαντες στην ψηφιακή εφαρμογή των εκλογών, η οποία ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 19 Μαρτίου.

  3.- Τα μέλη της (Κ.ΕΦ.Ε), έχοντας το γενικό συντονισμό της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προέβησαν στις ακόλουθες ενέργειες:

  α. Διένειμαν έγκαιρα προς όλες τις εφορευτικές επιτροπές, (Αθηνών και Παραρτημάτων), γραπτές οδηγίες που κάλυπταν γενικά θέματα των εκλογών και επί πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις της παρούσας εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις/οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε.

  β. Αιτήθηκε επανέλεγχο στις κενές κάλπες, ότι είναι σφραγισμένες με λουκέτο.

  γ. Έγινε δοκιμή ηλεκτρονικού δικτύου Ε.Α.Α.Ν για την συνδεσιμότητα των ένδεκα (11) εφορευτικών επιτροπών.

  δ. Επιβεβαίωσαν επιτοπίως ή τηλεφωνικά την ετοιμότητα των Η/Υ, επιτροπών, εκλογικού υλικού και καλπών των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

  ε. Ενέκριναν την έναρξη της ψηφοφορίας για τις δυο κάλπες στην Αθήνα  καθώς και  τον λοιπών  Παραρτημάτων της .

  στ. Για πρώτη φορά διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου ελεγχόμενοι ταυτόχρονα από το ηλεκτρονικό αρχείο. Παράλληλα διεξήχθη ταυτοπρόσωπη ψηφοφορία η οποία μέσω της ψηφιακής  εφαρμογής εξασφάλιζε την κανονικότητα της ψήφου, με παράλληλη χειρόγραφη καταγραφή των ψηφισάσντων.

  ζ. Το πέρας είχε καθοριστεί και περατώθηκε κανονικά την  18:00  και ακολούθησε κλείσιμο της ψηφιακής εφαρμογής.

  η. Περατωθείσας της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των καλπών από τις οικείες επιτροπές, δόθηκε η εντολή από Κ.ΕΦ.Ε. για την αποσφράγισή τους, αμέσως μετά την 18:00.

  θ. Καταμετρήθηκαν οι φάκελοι των καλπών και συγκρίθηκαν αριθμητικά με τις χειρόγραφες καταγραφές των ψηφισάντων καθώς και με την αντίστοιχη ηλεκτρονική στο διαδικτυακό αρχείο, όπου εκ πρώτης δεν προέκυψαν αποκλίσεις.

  ι. Ανοίχθηκαν οι φάκελοι, μετρήθηκαν οι σταυροί και ξεχώρισαν τα έγκυρα από τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.

  ια. Κάθε ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με οδηγίες της Κ.ΕΦ.Ε. επισημάνθηκε με τα στοιχεία της κάλπης και έναν αύξοντα αριθμό, καταγράφηκε ο αριθμός των σταυρών και μονογραφήθηκε από τον πρόεδρο της οικείας εφορευτικής επιτροπής.

  ιβ. Καταχωρήθηκαν οι σταυροί ανά υποψήφιο και κατηγορία σε πίνακες ανά κάλπη και συντάχθηκε χωριστό πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή της οικείας κάλπης, το οποίο προωθήθηκε/παραδόθηκε στην Κ.ΕΦ.Ε.

  ιγ. Η Κ.ΕΦ.Ε συνέλεξε τα πρακτικά των ένδεκα (11) Εφορευτικών Επιτροπών και συνέταξε τον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί:

   

  ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΟΛΑ
  ΓΕΡΟΥΚΗΣ Θεόδωρος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α 1720            ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α 390
  ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ Ε.Α 425
  ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ Σπυρίδων – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α 1122              ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
  ΜΑΧΙΜΟΙ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Συμεών – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α 890
  ΚΩΤΣΗΣ Φώτιος – Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α 756
  ΛΑΓΑΡΙΑΣ Δημήτριος – Αρχιπλοίαρχος ΠΝ ε.α 972                ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΜΑΛΦΑΣ Γεώργιος – Υποναύαρχος ΠΝ ε.α 599
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος – Αντιναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α 1174               ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Παναγιώτης – Υποναύαρχος (Μ) ΠΝ ε.α 974
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
  ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – Υποναύαρχος (Ο) ΠΝ Ε.Α 1550                ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
  ΓΡΙΒΑΣ Θεόδωρος –  Υποναύαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α 1671                ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ – ΕΛ.ΑΚΤ
  ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Θεόδωρος – Ναύαρχος ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ ε.α 1344               ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (Ε) (πρώην ΠΥ-ΠΤ) ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α 545
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 1619                ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ Αναστάσιος – Υποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 260
  ΓΑΡΕΙΟΣ Ιωάννης – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 888                 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος – Πλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 925                  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΔΕΔΗΣ Δημήτριος – Αντιπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 825
  ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ Σπυρίδων – Ανθυπασπιστής ΠΝ ε.α 214
  ΜΙΓΚΟΣ Παναγιώτης – Ανθυποπλοίαρχος (Ε) ΠΝ ε.α 671
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης – Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ ε.α 957                   ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
  ΣΥΝΟΛΑ
  ΨΗΦΙΣΑΝ 2775
  ΕΓΚΥΡΑ 2752
  ΑΚΥΡΑ 21
  ΛΕΥΚΑ 2

   

  4.-Από τη συγκέντρωση (ηλεκτρονικά ή διά fax/τηλεφώνου) των αποτελεσμάτων, διαπιστώνεται ότι συνολικά ψήφισαν σε όλες τις κάλπες, 2.775 μέλη. Από τον έλεγχο ψηφοδελτίων, ευρέθησαν 2.752 εξ αυτών έγκυρα, 21 άκυρα και 2 λευκά.

  5.- Συνημμένα υποβάλλεται πίνακας με τα επιμέρους και συνολικά αποτελέσματα εκλογών Ε.Α.Α.Ν της 20ης Μαρτίου 2022.

   

   

   

   

  Η   ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

   

  Σημαιοφόρος (Ε) Χ. Γιακουβάκης Π.Ν ε.α    (ΜΕΛΟΣ)                       …………………………………

   

  Υποπλοίαρχος (Ε) Π. Σοφικίτης Π.Ν ε.α      (ΜΕΛΟΣ)                       …………………………………

   

  Αντιπλοίαρχος (Ε) Στ. Ρεκλείτης Π.Ν ε.α     (ΜΕΛΟΣ)                       …………………………………

   

  Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ. Κρητικός ΠΝ ε.α        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)      ………………………………….

   

  Υποιναύαρχος Σ. Βασιλείου Π.Ν ε,α              (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)             ……………………………….….