Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παιδικές Κατασκηνώσεις Μελών ΕΑΑΝ έτους 2023

  1. Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα οικονομικής επιδότησης κατασκηνώσεων τέκνων μελών ΕΑΑΝ για το έτος 2023 με δικαίωμα συμμετοχής, τέκνων ηλικίας από επτά (7) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών, (έτη γεννήσεως 2009 έως 2016).
  2. Η επιλογή της παιδικής κατασκήνωσης είναι ελεύθερης προτιμήσεως που λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή.
  3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στην οικονομική επιδότηση εκάστου τέκνου που θα λάβει μέρος σε κατασκήνωση, πρέπει να υποβληθούν στην ΕΑΑΝ ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail:  dx@eaan.gr, μέχρι 05 Ιουνίου 2023 και είναι τα παρακάτω:

  α.    Αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας της ΕΑΑΝ .

  β.     Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως στο οποίο θα φαίνεται η σχέση μέλους ΕΑΑΝ και τέκνου.

  γ.    Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση περί προηγούμενης  συμμετοχής ή μη στο πρόγραμμα, την τελευταία τριετία.

  1. Μετά την παραλαβή / έλεγχο των δικαιολογητικών για την συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα, θα οριστούν τα ενδιαφερόμενα μέλη που τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Άτομα με απορριφθείσες αιτήσεις θα ειδοποιούνται από ΕΑΑΝ. Οι τελικοί δικαιούχοι οικονομικής επιδότησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκήνωσης και για την πληρωμή τους από χρηματική διαχείριση ΕΑΑΝ, οφείλουν με μεριμνά τους το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, να υποβάλλουν είτε με συστημένη επιστολή προς ΕΑΑΝ, είτε δια ζώσης (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού):

  α.        Νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο / απόδειξη) από την κατασκήνωση όπου θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου γονέα μέλους ΕΑΑΝ ή του τέκνου αυτού.

  β.         Αποδεικτικό εξόφλησης (αποκλειστικά μέσω τραπεζικής συναλλαγής) του παραστατικού.

  γ.     Βεβαίωση κατασκήνωσης με το χρονικό διάστημα συμμετοχής του  τέκνου μέλους ΕΑΑΝ σε αυτή και το ημερήσιο κόστος.

  δ.         Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή αποδεικτικό μέσω Internet Βanking όπου ο δικαιούχος γονέας μέλος ΕΑΑΝ, θα συμπεριλαμβάνεται ως δικαιούχος στον λογαριασμό αυτόν). Σε αντίθετη περίπτωση κατόπιν συνεννοήσεως, θα εκδίδεται Τραπεζική Επιταγή Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του δικαιούχου, που είτε θα παραλαμβάνεται δια ζώσης (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού) ή θα αποστέλλεται από ΕΑΑΝ μέσω εταιρίας Courier με χρέωση παραλήπτη.

  1. Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί για κάθε τέκνο, θα είναι ανάλογο και θα εξαρτηθεί του αριθμού των συμμετεχόντων τέκνων στο πρόγραμμα οικονομικής επιδότησης κατασκηνώσεων τέκνων μελών ΕΑΑΝ.

  *** Δείτε την αίτηση συμμετοχής 

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης