Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ο Σκοπός ίδρυσης της Ε.Α.Α.Ν. είναι :

 • Η σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών της.
 • Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων της.
 • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.
 • Η εν πνεύματι αλληλεγγύης παροχή βοήθειας και περίθαλψης κατά τα δι’ αποφάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης καθοριζόμενα:
  α. Εις τα λόγω έκτακτων περιστατικών έχοντα ανάγκη μέλη της
  β. Εις τα έχοντα διακεκριμένη επίδοση στις σπουδές τους τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Ν.
 • Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης.
 • Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών της, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Δραστηριότητες της Ε.Α.Α.Ν. για την επίτευξη του σκοπού της Ένωσης.

 • Η σύσφιγξη των υφιστάμενων δεσμών συναδελφότητας επιτυγχάνεται:
  1.  Δι’ ιδρύσεως εντευκτηρίων (Λεσχών) της Ένωσης και των παραρτημάτων της.
  2.  Δι’ οργανώσεως ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών ως και δια πραγματοποιήσεως ομιλιών και διαλέξεων.
  3.  Δια παντός ετέρου πρόσφορου μέσου, κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ένωσης.
 • Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων επιτυγχάνεται:
  1.  Δια συχνών επισκέψεων και επαφών Αποστράτων, του Δ.Σ. της Ένωσης, και των τοπικών συμβουλίων των Παραρτημάτων αυτής, στις Διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδων ή Κέντρων του Ναυτικού, που εδρεύουν στην περιοχή τους.
  2.  Με συμμετοχή της Ένωσης στις Εθνικές και Τοπικές εορτές ως και σε άλλες συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις οργανωμένες από τις Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές της περιοχής.
  3.  Δια του παραθερισμού Αποστράτων Αξιωματικών και οικογενειών αυτών, ως και των ορφανικών οικογενειών, ομού μετά των εν ενεργεία συναδέλφων τους, σε θέρετρα Αξιωματικών του Ναυτικού.
 • Η επιμέλεια των συμφερόντων, η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής δύναται να επιτευχθούν:
  1.  Δια της εξετάσεως και προωθήσεως προς επίλυση παντός θέματος γενικού ενδιαφέροντος των μελών της Ένωσης (ως π.χ. συνταξιοδοτικού, οικονομικού, παροχής Νομικών Συμβουλών).
  2.  Δια της αναπτύξεως της δυνατότητας συμμετοχής των μελών εις τα στρατιωτικά εν γένει πρατήρια και της επίτευξης έκπτωσης από διάφορες εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις.
 • Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης επιτυγχάνεται:
  1.  Δια της καταλλήλου αναπτύξεως του κοινωνικού τομέα.
  2.  Δια της χρησιμοποιήσεως εκ των αποστράτων Αξιωματικών, μελών, εκείνων οι οποίοι δύνανται να προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους επ’ ωφέλεια του συνόλου.
  3.  Δια της συμπαραστάσεως της Ε.Α.Α.Ν. , εις άπαντα τα μέλη αυτής, εκδηλουμένης ταύτης διαφοροτρόπως.
 • Η διατήρηση αμειώτου του Εθνικού φρονήματος των μελών ως και των μελών των οικογενειών τούτων και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών επιτυγχάνεται:
  1.  Δι’ εκδιδομένου υπό της Ένωσης περιοδικού ή εφημερίδος.
  2.  Δια της οργανώσεως διαλέξεων εθνικού και μορφωτικού περιεχομένου τόσον εις το Κέντρον όσο και εις τα παραρτήματα αυτής.
  3.  Δια της προβολής του έργου της Ένωσης δια του Τύπου ημερησίου ή συνταξιοδοτικού, του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης.
  4.  Δια της καταλλήλου εκπροσώπησης της τάξης των Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού στις Εθνικές και Τοπικές εορτές και της προβολής της Ένωσης εις άπασαν την επικτράτειαν.
 • Η εκπροσώπηση επιτυγχάνεται:
  1.  Δια της συμμετοχής αποστράτων και του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν. , των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων στις δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, παρατάξεις παντός είδους, εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια Εθνικών και Τοπικών Εορτών.
  2.  Δια της οργανώσεως αντιπροσωπευτικών τμημάτων της Ε.Α.Α.Ν., τα οποία δύνανται να συμμετέχουν σε παρελάσεις και παρατάξεις.