Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

 • Οδηγίες Παραθερισμού  στα ιδιωτικά ξενοδοχεία / πανσιόν / ενοικιαζόμενα δωμάτια / καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

  α. Το ποσόν που καταβάλει η ΕΑΑΝ στον κάθε δικαιούχο  παραθερισμού σε  Ιδιωτικά ξενοδοχεία,  για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών είναι έως 350 ευρώ. Για παραμονή μικρότερη των πέντε  ημέρων θα καταβάλλεται ποσό έως 70 ευρώ ημερησίως.

  (1)  Αν το κόστος καταλύματος για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών υπερβαίνει το ποσό των 350 ευρώ στην/ις απόδειξη/εις  ή το/α τιμολόγιο/α, θα θεωρούνται έγκυρες/α αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. Αν το κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των 350 ευρώ, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / τιμολογίου.

  (2)  Αν το συνολικό κόστος καταλύματος για διαμονή μίας (1) έως τεσσάρων  (4) ημερών υπερβαίνει το  ποσό των 70 ευρώ ημερησίως  στην απόδειξη ή το τιμολόγιο θα θεωρούνται έγκυρες/α, αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των 70 ευρώ ημερησίως, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / τιμολογίου.

  (3) Οι δικαιούχοι δύνανται να παραθερίζουν περισσότερο των 10 ημερών εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο, μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των 350 ευρώ.

   β. Για την πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους παραθερισμού από τον ταμία της ΕΑΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση στη Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ:

  (1) Νόμιμης Απόδειξη/εις ή τιμολόγιο/α του/των καταλύματος/των, ή ηλεκτρονική απόδειξη για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου παραθερισμού και ο αριθμός ήμερών ή το χρονικό διάστημα παραθερισμού, εντός των χρονικών ορίων της παραθεριστικής περιόδου από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. (Δια ζώσης κατόπιν τηλεφωνικού Ραντεβού ή με ταχυδρομική συστημένη αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρίας Courier).

  (2) Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή αποδεικτικό μέσω internet banking όπου ο δικαιούχος παραθερισμού θα συμπεριλαμβάνεται ως δικαιούχος στον λογαριασμό αυτόν). Σε αντίθετη περίπτωση κατόπιν συνεννοήσεως, θα εκδίδεται Τραπεζική Επιταγή Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του δικαιούχου παραθερισμού που είτε θα παραλαμβάνεται δια ζώσης ή θα αποστέλλεται από ΕΑΑΝ μέσω εταιρίας Courier με χρέωση παραλήπτη.

  (3) Οι αποδείξεις ή τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στον ταμία της ΕΑΑΝ το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.
    Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία  τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά