Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

Μόλις πραγματοποιηθεί ο παραθερισμός – ο οποίος μπορεί να γίνει και σε 2 μέρη, με ανάλογα παραστατικά– προσκομίζετε στην E.A.A.N. με φυσική παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ή αποστέλλετε με συστημένο (ΕΑΑΝ, I. Παπαρηγοπούλου 2 & Π.Π.Γερμανού, 10561, Αθήνα) τα εξής :

Α) Απόδειξη ή τιμολόγιο (αναλόγως τι εκδίδει το κατάλυμα) που θα αναγράφει :
– Ονοματεπώνυμο του απόστρατου,
– ημέρες/διανυκτερεύσεις που διένυσε στο κατάλυμα αριθμητικώς ή από…έως…ή άφιξη/αναχώρηση και – τύπο δωματίου (δηλαδή τρίκλινο ή άτομα 3 ή family room κλπ)

Β) εάν συνοδεύεται ο απόστρατος με παιδιά
– κάτω των 18 ετών χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
– άνω των 18 και σπουδάζουν τότε πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.

Αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια τότε απαιτείται πιστοποιητικό που βεβαιώνει αυτό.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνει ότι έμεινε στο τάδε ξενοδοχείο, τις τάδε μέρες και συνοδεύεται από πχ σύζυγο ή παιδιά.
– Η υπεύθυνη δήλωση, εάν τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Ε.Α.Α.Ν.), θα υπογράφεται μπροστά στον ΔΣ ή σε άτομο που έχει ορισθεί για αυτό – για το γνήσιο της υπογραφής).
– Εάν αποστέλλονται ταχυδρομικώς η υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται σε ΚΕΠ – για το γνήσιο της υπογραφής.

Το θέμα εξετάζεται από  συμβούλιο (τα θέματα εξετάζονται με την χρονολογική σειρά που υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά) και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται πότε θα πληρωθούν και με ποιο τρόπο – (δηλαδή με επιταγή της Τράπεζας Ελλάδος και φυσική παρουσία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού ή με κατάθεση σε λογαριασμό του).

Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση είναι ανά ημέρα παραθερισμού και έως 10 ημέρες.
Αν η τιμολόγηση υστερεί της επιδότησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρατείνει τις ημέρες παραθερισμού ώστε η τιμολόγηση να είναι ίση ή μεγαλύτερη της επιδότησης, διαφορετικά θα λάβει το ποσό της τιμολόγησης.