Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρχονται:
α. Εκ των μηνιαίων συνδρομών των μελών, καθοριζομένων εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. της Ένωσης, σε ποσοστά επί τοις εκατό του παρ’ εκάστου δικαιούμενου μερίσματος μη δυνάμενων να υπερβούν το ένα επί τοις εκατό (1%) τούτου.
β. Εκ της πάσης φύσεως προσόδων της περιουσίας της Ένωσης.
γ. Εκ των προς την Ένωση δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων.
δ. Εκ των εισφορών προαιρετικών μελών, και παντός είδους προσφορών και εκτάκτων προσόδων οθενδήποτε προερχομένων.

Για ενημέρωση όσων επιθυμούν να καταθέσουν χρήματα υπέρ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΑΑΝ, ο λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα είναι:

ΙΒΑΝ 5001100800000008054513703        στο όνομα της ΕΑΑΝ-ΝΠΔΔ

Οι πόροι της υποπαραγράφου 1α εισπράττονται, υποχρεωτικώς, υπό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και αποδίδονται εις την Ένωση εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός, ανεξαρτήτως του χρόνου πληρωμής εκάστου μερίσματος, υπολογιζομένων τούτων (των πόρων) εις ανάλογα δωδεκατημόρια του συνόλου των προϋπολογισθέντων, εκ της αιτίας ταύτης εσόδων. Εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, τακτοποιούνται οι χορηγηθείσες, ως άνω, προκαταβολές, βάσει του απολογισμού και των πραγματικών δικαιωμάτων της Ένωσης.
Οι πόροι της υποπαραγράφου 1β εισπράττονται υποχρεωτικώς από την Διαχείριση Ναυτικού και Λ.Σ. άπαξ του έτους, κατά μήνα Ιανουάριο και αποδίδονται εις την Ε.Α.Α.Ν., βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων κρατήσεων.
Το ποσό που πλεονάζει στους εκάστοτε ισολογισμούς της Ε.Α.Α.Ν. κατατίθεται υποχρεωτικά στην Τράπεζα Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ή διαθεσίμων της Ε.Α.Α.Ν.