Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών – Απόφοιτων 3βάθμιας Εκπαίδευσης και Αποφοίτων Στρ. Σχολών Έτους 2022-23.

  1. Βραβεύσεις ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ μαθητών- Απόφοιτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών από ΓΕΝ και ΕΑΑΝ, έτους 2022-23.

  Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι -Ύψος Χρηματικών Βραβείων

  1. Βραβεύονται από ΓΕΝ.

  α. Σύμφωνα με το Έγγραφο ΓΕΝ Φ.900/88/248460/Σ.7221/ΓΕΝ/Β3-VI από 09 Οκτ 23 και Πρακτικό ΕΑΑΝ 65/12-10-2023 (θέμα 1ο) βραβεύονται, με χρηματικό ποσό, τα τέκνα Αποστράτων Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών ΠΝ, Μελών της ΕΑΑΝ, που είναι απόφοιτοι μαθητές Β’ ή Γ’ τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου του εσωτερικού (Ελληνικής επικράτειας) κατά το σχολικό έτος 2022-23. Ληφθεί υπόψη ότι έχει καθιερωθεί ως βάση βαθμολογίας το 18,1 και άνω.

  β. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α/ΓΕΝ και το ύψος του χρηματικού βραβείου ανέρχεται στο ποσό των 320 € ανά δικαιούμενο τέκνο.

  γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του δικαιούχου/κηδεμόνα, συμφώνως Παραρτήματος «Α».
  • Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του Λυκείου (που θα αναγράφει τον γενικό μέσο όρο).
  • Σε περίπτωση που ο/η έτερος/η των συζύγων εργάζεται/υπηρετεί ή είναι απόστρατος στρατιωτικός των Ε.Δ, βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα υποβάλει αίτηση και ο έτερος γονέας.
  • Ηλεκτρονικό αντίγραφο λογαριασμού ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στα οποία θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο δικαιούχου ή του κηδεμόνα ώστε να γίνει η καταβολή του χρηματικού βραβείου.

  δ. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν δικαιούχους ανωτέρω παραγράφου 2(α), να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ έως 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12 (π.μ), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα Κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ ή να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση bam@eaan.gr. Μετά από την ημερομηνία αυτή, δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την ΕΑΑΝ, για τις βραβεύσεις του ΓΕΝ.

  ε. Διοργάνωση τελετής θέματος θα καθορισθεί από ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ και η ΕΑΑΝ θα το γνωστοποιήσει στην ιστοσελίδα www.eaan.gr . Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους από την ΕΑΑΝ.

  στ. Τα δικαιολογητικά για τους Απόστρατους Στρατιωτικούς του ΠΝ, των οποίων η αποστρατεία συντελέστηκε κατά τη διάρκεια σχολικού έτους 2022-23, να αποσταλούν από τους ιδίους απευθείας στο ΓΕΝ/Β3-νΐ. Τα εν αποστρατεία στελέχη, που δεν έχουν εισέτι καταστεί Μέλη της ΕΑΑΝ, να τα καταθέσουν απευθείας στον ΠΟΝ.

  1. Βραβεύονται από την ΕΑΑΝ:

  α. Τέκνα Αποστράτων Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ., μελών της ΕΑΑΝ, που είναι απόφοιτοί μαθητές Β’ ή Γ’ τάξεως δημοσίου ή ιδιωτικού Λυκείου του εσωτερικού (Ελληνικής επικράτειας) κατά το σχολικό έτος 2022-2023, με βάση βαθμολογίας από 18,1 και άνω.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Παραρτήματος «Β».
  • Φωτοαντίγραφο του ελέγχου επιδόσεως ή βεβαίωση του Λυκείου (που θα αναγράφει τον γενικό μέσο όρο).
  • Σε περίπτωση που ο/η έτερος/η των συζύγων

  εργάζεται/υπηρετεί ή είναι απόστρατος στρατιωτικός των Ε.Δ ή ΛΣ/ΕΛ.αΚτ., βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα υποβάλει αίτηση και ο έτερος γονέας.

  β. Τέκνα Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΠΝ και ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. μελών της ΕΑΑΝ, που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ημεδαπής ή Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ) με χαρακτηρισμό «Άριστα», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  (1) Αίτηση από γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Παραρτήματος «Β».

  (2) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία να φαίνεται ο χαρακτηρισμός «ΑΡΙΣΤΑ».

  γ. Οι πρωτεύσαντες απόφοιτοι της ΣΝΔ (Μάχιμοι – Μηχανικοί), ΣΜΥΝ και Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων (Κυβερνητών – Μηχανικών) και Λιμενοφυλάκων ΛΣ /ΕΛ.ΑΚΤ κατά το έτος 2023.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αναζήτηση με μέριμνα ΕΑΑΝ):

  Έγγραφο-Βεβαίωση σπουδών από την οικεία σχολή ότι αποφοίτησε πρώτος από τη σχολή του ή αντίστοιχο σήμα ΓΕΝ στο οποίο να αναφέρει ονομαστικά τους πρωτεύσαντες κατά το έτος 2023.

  1. Το ύψος των χρηματικών βραβείων, των αναμνηστικών δώρων και επαίνων που θα δοθούν από την ΕΑΑΝ, θα καθορισθούν με νεότερη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ.
  2. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν δικαιούχους ανωτέρω παραγράφου 3, να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ, έως 4 Δεκεμβρίου 2023, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως στα Κεντρικά γραφεία της ΕΑΑΝ ή να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση bam@eaan.gr. Η βράβευση θα γίνει στην τελετή κοπής της βασιλόπιτας ΕΑΑΝ, στις 14 Ιανουαρίου 2024, στο ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη) στην Αθήνα.
  3. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της τελετής κοπής βασιλόπιτας, τα βραβεία θα δοθούν με μέριμνα ΕΑΑΝ.
  4. Ουδεμία προσωπική ειδοποίηση θα γίνει στους ενδιαφερόμενους / βραβευόμενους από την ΕΑΑΝ και θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ www.eaan.gr.

  *** Δείτε το ακριβές αντίγραφο της Ανακοίνωσης και τα Παραρτήματα ”Α” & ”Β”